Условия за ползване

на „ЗИ-МЕТРИКС” АД за предоставяне на парични заеми на потребители от разстояние

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия, договори за паричен заем и други правни сделки, към които са приложими, изброените понятия, категории и институти имат следното значение:

Кредитор

„ЗИ-МЕТРИКС” АД, с ЕИК: 200888528, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 76, ет. 3, вписано в регистъра на финансовите институции към Българска народна банка под № BGR00172, което има качеството на кредитодател и предоставя Парични заеми на трети лица. В Сайта и/или Мобилното приложение Кредиторът може да бъде назоваван и с наименованието Cashbox.

Сайт

Сайт (наричан и CashBox.bg) е обособено място в Интернет, собственост на Кредитора и достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на адрес cashbox.bg. В сайта се съдържат файлове и информация за предоставяните от Кредитора услуги, като при противоречие на текстове в Сайта с разпоредбите на тези Общи условия, приложение намират последните. Електронни изявления се извършват в Сайта посредством форми за въвеждане, които се визуализират в отделни страници (наричани общо „Екрани” или всяка отделно „Екран”), като на всеки Екран има Бутон или Бутони за потвърждаване и продължаване към следващ Екран и/или за приключване на съответното действие. В Екраните има полета, посредством които се извършват Електронни изявления.

Мобилно приложение

Мобилно приложение (наричано и CashBoxApp) е компютърна програма, собственост на Кредитора, предназначена за работа чрез мобилни устройства (смартфони и/или таблети) посредством операционните системи Android и iOS. В мобилното приложение се съдържат файлове и информация за предоставяните от Кредитора услуги, като при противоречие на текстове в Мобилното приложение с разпоредбите на тези Общи условия, приложение намират последните. Електронни изявления се извършват в Мобилното приложение посредством форми за въвеждане, които се визуализират в отделни страници (наричани общо „Екрани” или всяка отделно „Екран”), като на всеки Екран има Бутон. В Екраните има полета, посредством които се извършват Електронните изявления.

Бутон

Бутон е активна зона в Екран, с натискането на която Потребителят потвърждава извършените от него Електронни изявления, с което преминава към друг Екран и/или приключва съответното действие. Върху всеки Бутон има надпис, който е посочен индивидуално в съответния Екран (напр. „Подпиши”, „Потвърди и продължи”, „Моите кредити”, „Съобщения”, „Инфо”, „Профил” и т.н.).

Профил

Профил, Личен профил, Моят профил или Потребителски профил е обособена част от Сайта или Мобилното приложение, която се създава и използва само от Потребителя, и съдържа информация за Потребителя, която се обработва съгласно императивните изискванията на релевантното законодателство на Република България и на Европейския съюз. Освен ако друго следва от Общите условия или от нормативна разпоредба, достъпът на Потребителя до неговия Профил е непрекъснат и се осъществява чрез въвеждане на Потребителското име и Потребителската парола. При техническа възможност Потребителят може да прави изявления, респ. да изпраща съобщения до Кредитора и/или Гаранта чрез Екран в своя Профил или по друг начин. Освен ако друго не следва от Договора за кредит, тези Общи условия и другите свързани с предоставянето на Паричния заем документи, регистрацията и ползването на Профил, респ. получаването на информация и съобщения чрез него са безплатни за Потребителя.

Потребител

Потребител е физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от Кредитора, респ. сключва сделки посредством Сайта или Мобилното приложение, както и всяко физическо лице, което е въвело електронен адрес или е достигнало до Сайта или Мобилното приложение, респ. до страница на Сайта или на Мобилното приложение, включително и чрез пренасочване от друг уебсайт и/или друго мобилно приложение. След сключването на Договор за кредит Потребителят запазва своя статут до момента, до който има свой Профил. Ако друго не следва от отношението му с Кредитора, Потребителят има качеството на потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби (наричани накратко „ДР”) на Закона за защита на потребителите (наричан накратко „ЗЗП”).

Относно сключването на Договор за кредит, статут на Потребител може да придобие само:

 • дееспособно физическо лице – български гражданин, който има намерение да кандидатства за получаване на Паричен заем (наричан накратко „Клиент”),
 • дееспособно физическо лице – български гражданин, който по искане на Клиент желае да учреди поръчителство по Договор за кредит (наричан накратко „Личен поръчител”)

МСП

МСП е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (наричан накратко „ЗМСП”).

Електронно изявление

Електронно изявление е изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (наричан накратко „ЗЕДЕУУ”). Всяко съобщение и/или друго изявление на Страна, извършено чрез Сайта, Мобилното приложение и/или чрез собствен адрес на електронна поща (наричана накратко „E-mail”), представлява Електронно изявление, като Кредиторът може да изпраща Електронни изявления до Потребителя (Клиент/Кредитополучател/Личен поръчител) и под формата на кратки съобщения (SMS) до посочения от последния мобилен телефонен номер, респ. друг мобилен телефонен номер, на който Потребителят може да бъде открит или чрез който може да получи информация от страна на Кредитора. Освен ако друго е уговорено, Страните считат, че всяко, направено от или до Потребител, Електронно изявление чрез Сайта и/или Мобилното приложение е подписано от него с Електронен подпис. Счита се, че Електронно изявление е получено от Потребител в момента, в който се визуализира в неговия Профил. Ако друго не следва от договор между Страните или от императивна разпоредба на нормативен акт, писмената форма на уведомление (съобщение, покана и/или друго изявление) се счита за спазена, ако същото е извършено като Електронно изявление. Електронните изявления в Сайта и Мобилното приложение се извършват (1) с отметка, (2) с избор от падащо меню, (3) с плъзгач на Кредитния калкулатор,(4) с попълване на текст до определен брой знаци или (5) с натискане на Бутон.

Електронен документ

Всеки документ, в който има Електронно изявление на Страна е Електронен документ. Електронният документ има обвързващо действие за Страна, ако е подписан от нея с Електронен подпис или с Квалифициран електронен подпис.

Електронен подпис

Електронен подпис (наричан накратко и „ЕП”) е усъвършенстван електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (наричан накратко „Регламент (ЕС) № 910/2014”). Страните се споразумяват, че в отношенията между тях правната сила на Електронния подпис е равностойна на саморъчен подпис, и че когато Страна е подписала документ с Електронен подпис се счита, че документът е подписан от нея на всяка негова страница. Съчетанието на Потребителско име и Потребителска парола представлява информация, имаща статут на Електронен подпис на Потребителя (Клиента/Личния поръчител). Електронният подпис на Кредитора или на Гаранта може да бъде генериран от ДКУУ.  Страните считат, че подписването с Електронен подпис на един файл, в който се съдържат повече от едно Електронно изявление, респ. повече от един Електронен документ, е надлежно подписване от съответната Страна на всяко едно съдържащо се във файла Електронно изявление, респ. Електронен документ, които съгласно Общите условия и естеството на конкретното правоотношение пораждат права и задължения за тази Страна. Освен ако друго е уговорено между Страните, натискането на Бутон в Сайта или Мобилното приложение от страна на Потребител се счита за Електронен подпис от негова страна.

Квалифициран електронен подпис

Квалифициран електронен подпис (наричан накратко КЕП) е подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Когато Страна е подписала документ с Квалифициран електронен подпис, се счита, че документът е подписан от нея на всяка негова страница. Страните считат, че подписването с КЕП на един файл, в който се съдържат повече от едно Електронно изявление, респ. повече от един Електронен документ, е надлежно подписване от съответната Страна на всяко едно съдържащо се във файла Електронно изявление, респ. Електронен документ, които съгласно Общите условия и естеството на конкретното правоотношение пораждат права и задължения за тази Страна.

Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги

Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (наричан накратко ДКУУ) е лице по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Потребителско име

Потребителско име е посоченият от Потребител адрес на лична електронна поща (E-mail), посредством който последният се индивидуализира при създаването на Профил в Сайта, Мобилното приложение и/или при кореспонденция чрез E-mail.

Потребителска парола

Потребителска парола или Парола за достъп е създаден (генериран) от Потребител персонален код, състоящ се от цифри, букви и/или символи с минимален общ брой от осем знака, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и му дава право на достъп до неговия Профил в Сайта и/или Мобилното приложение. Достъпът до Профила на Потребителя се блокира временно, ако Паролата му за достъп бъде въведена неправилно пет пъти поред или при неправомерен опит за достъп.

Кредитен калкулатор

Кредитен калкулатор е електронна програма (софтуер), собственост на Кредитора, визуализирана като Екран в Сайта и Мобилното приложение, респ. в Профила, която предоставя възможност на всеки Потребител/Клиент да изчислява параметри относно предпочитан от него Кредитен продукт.

Заявление за Кредит

Заявление за Кредит или Заявление е Електронен документ, посредством който Клиентът кандидатства за получаване на Паричен заем, и който се визуализира в Сайта или в Мобилното приложение като Екрани с наименование „Въпросник за кредитна оценка”, в които се визуализират (1) информация относно предпочитан от Клиента Кредитен продукт и (2) форми за извършване на Електронни изявления от Клиента във връзка с кандидатстването за Кредит. Заявлението може да бъде извършено само след като Клиентът е регистрирал свой Профил и е влязъл в него.

Общи условия

Освен ако друго не следва от споразумение между Страните и тези Общи условия, Общите условия (наричани и „Общи условия за Бързите кредити”) са неразделна част от Договор за кредит, респ. от свързаните с него сделки (поръчителство, поръчка и т.н.), и са задължителни за лицата, които са ги подписали. При регистрация на Профил и при сключване на Договор за кредит, респ. Договор за поръчителство, Общите условия се предоставят предварително на Потребителя и се приемат от него с електронно изявление, подписано с Електронен подпис. Разпоредбите на Общите условия,  които регламентират отношенията между Страните относно изпълнението на Договор за кредит, респ. Договор за поръчителство, влизат в сила за Потребителя от момента на сключването на такъв договор. Общите условия се предоставят на Потребителя безвъзмездно като Електронен документ, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на Общите условия се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от размер 12. Актуалните Общи условия се съхраняват в помещенията (офис, търговски обект) на Кредитора и са обявени в Сайта и Мобилното приложение, а Общите условия, които обвързват Страните се обявяват в съответния Профил.

Кредитополучател

Кредитополучател e Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП и на който Кредиторът е предоставил Паричен заем при условията на сключен Договор за кредит. Кредитополучател не може да бъде лице, което е задължено и/или засегнато по друг начин лице по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки – FATCA.

Страна

Правно положение на Страна по Договор за кредит имат Кредиторът и Кредитополучателят, по Договор за поръчителство с Гарант – Кредиторът, Гарантът и Кредитополучателят, а по Договор за поръчителство с Лични поръчители – Кредиторът и Личните поръчители. За целите на регистрацията и използването на своя Профил Потребителят също се счита за Страна по облигационно правоотношение с Кредитора.

Кредитен продукт

Кредитен продукт е приета от Кредитора съвкупност от финансови и/или други условия, при които може да се сключи Договор за кредит. Всеки Кредитен продукт се обявява от Кредитора в Сайта и Мобилното приложение.

Кредит

Кредит е общият размер на сумата, която Кредитополучателят дължи по Договор за кредит и която включва Главница, Лихва, разходи (наричани и „разноски”) и неустойки за неизпълнение.

Главница

Главница, Главница по Кредита или Паричен заем е паричен заем по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (наричан накратко „ЗЗД), респ. „общият размера на кредита” по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на Закона за потребителския кредит (наричан накратко „ЗПК”).

Договор за кредит

Договор за кредит е конкретен договор за предоставяне на Паричен заем, сключен между Кредитора и Кредитополучателя, който индивидуализира условията във връзка с предоставянето и погасяването на Кредита. Неразделна част от Договора за Кредит са разпоредбите на тези Общите условия и одобреното от Кредитора Заявление за Кредит, като в случай на противоречие разпоредбите на Договора за кредит ще се ползват с най-висок приоритет, след това – разпоредбите на Заявлението за Кредит, а най-накрая – разпоредбите на Общите условия. При тълкуване на понятието „Договор за кредит” може да се разбира и съвкупността от разпоредбите на посочените документи, както и на всички подписани от Страните относими за Кредита документи. При Договор за кредит, съгласно който плащанията не водят незабавно до съответстващо погасяване на Главницата, а се използват за формиране на средства при Кредитора, в периоди и при условия, предвидени в Договора за кредит или в допълнителен договор, в преддоговорната информация (вж. СЕФ1 или СЕФ2 по-долу) се посочва ясно и разбираемо, че за този вид Договор за кредит не се предвижда гаранция от трето лице като обезпечение за погасяване на усвоената от Кредитополучателя Главница, освен когато такава гаранция е предоставена. Относно сключването на Договор за кредит, приложение намират императивните разпоредби на ЗПК и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (наричан накратко „ЗПФУР”).

Годишен процент на разходите

Годишният процент на разходите (наричан накратко „ГПР”) е приложим само при сключването на Договор за кредит с потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП.

ГПР изразява Общите разходи по Кредит (настоящи или бъдещи), дължими от Кредитополучателя, като лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. възнагражденията на Посредник за сключване на Договор за кредит, изразени в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК като годишен процент от общия размер на предоставения Паричен заем.

При изчисляване на ГПР не се включват:

 • разходите, които Кредитополучателят дължи и заплаща при неизпълнение на задълженията си по Договора за кредит;
 • разходите за поддържане на сметка във връзка с Договора за кредит, разходите за използване на платежен инструмент, позволяващ извършването на плащания, свързани с усвояването или погасяването на кредита, както и други разходи, свързани с извършването на плащанията, ако откриването на сметката не е задължително и разходите, свързани със сметката, са посочени ясно и отделно в Договора за кредит или в друг договор, сключен с Кредитополучателя;
 • разходите за предоставянето на Допълнителни услуги.

Изчисляването на ГПР се извършва при допускането, че Договорът за кредит ще остане в сила за срока, за който е бил сключен, а Кредиторът и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по него.

Общ разход по Кредита

Общ разход по Кредита е „общият разход по кредита” по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПК, който включва всички разходи по Кредита, включително лихви, комисиони, такси, възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с Договор за кредит, които разходи са известни на Кредитора и които Кредитополучателят трябва да заплати. Разходите за Допълнителни услуги не се включват в Общия разход по Кредита, тъй като не са задължително условие за сключването на Договор за кредит.

Лихва

Лихва е дължимата от Кредитополучателя и уговорена с Кредитора възнаградителна лихва за усвояването (получаването) на Главницата по Кредита. Лихвата се изчислява въз основа на фиксиран лихвен процент, предвиден в разпоредба на Договор за кредит, по силата на която Кредиторът и Кредитополучателят уговарят:

 • един постоянен лихвен процент за целия срок на Договор за кредит (наричан накратко „Обикновена лихва”) или
 • няколко лихвени проценти за отделни периоди (Периоди на револвиране) от продължителността на Договор за кредит, през които се прилага само определеният фиксиран лихвен процент върху предоставения и непогасен размер на Главницата по Кредита (наричан накратко „Револвираща лихва”). Когато не всички лихвени проценти за отделните периоди са определени в Договора за кредит, приема се, че лихвеният процент е фиксиран само за отделните периоди, през които лихвеният процент е определен изключително с помощта на определен фиксиран процент, уговорен при сключването на Договора за кредит.

Във връзка с реализиране на правото на отказ от страна на Кредитополучателя, в Договора за кредит се посочва размерът на дължимия лихвен процент на ден.

Погасителен план

Погасителен план е неразделна част от Договор за кредит и/или от Договор за поръчителство с Гарант, който съдържа информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на Погасителните вноски. В Погасителния план се съдържат и вноските по Договор за поръчителство с Гарант (ако такъв се сключва), ако възнаграждението на Гаранта е разсрочено на вноски, като за улеснение в този случай дължимите на един и същи падеж суми по Договора за кредит и Договора за поръчителство с Гарант може да бъдат визуализирани в Погасителния план и/или в Профила на Кредитополучателя като една общо дължима сума на съответния падеж.

Период на револвиране

Период на револвиране е определен и фиксиран като продължителност времеви период, за който се сключва Договор за кредит и при изтичането на който Кредитополучателят следва да погаси Кредита. Доколкото друго не е уговорено между Страните, всеки Период на револвиране ще е равен като продължителност на предходния. Броят на Периодите на револвиране може да бъде неограничен.

Кредит с Револвираща лихва

Кредит с Револвираща лихва е Кредит, при който Главницата и Револвиращата лихва по Кредита следва да се погасят наведнъж на датата на изтичане на Периода на револвиране (наричан накратко „Падеж на револвиране”), като в случай че Главницата и Револвиращата лихва не бъдат погасени в срок, Кредитът автоматично се продължава с нов Период на револвиране, за който се начислява нова Револвираща лихва върху непогасената част от Главницата.

Погасителна вноска

Погасителна вноска е сума по Договор за кредит, включваща дължимата част от Главницата, Лихва и дължимите разноски за определен период, която сума, в зависимост от приложимите условия на съответния Кредитен продукт, Кредитополучателят е длъжен да заплати в договорения срок (падеж).

Допълнителна услуга

Допълнителна услуга е услуга, която Кредиторът или трето лице предоставят по изрично и индивидуално искане на Клиент във връзка със сключването, изпълнението или прекратяването на Договор за кредит срещу възнаграждение, което се заплаща от Клиента еднократно или разсрочено, и е незадължително условие за сключването на Договор за кредит. Видът на Допълнителната услуга, както и размерът и начинът за плащане на възнаграждението за получаването й се индивидуализират в проекта на Договора за кредит.

Допълнителна оценка

Допълнителна оценка е Допълнителна услуга, която представлява оценка на кредитоспособността на Клиент и се извършва от служител на Кредитора, след като Клиентът е получил отказ за сключване на Договор за кредит. В случай че Кредиторът не се произнесе по искането на Клиента за Допълнителна оценка в срок до седем календарни дни, Страните считат, че е налице мълчалив отказ за сключване на Договор за кредит от страна на Кредитора.

Услуга „Дискретност”

Услуга „Дискретност” е Допълнителна услуга, при условията на която определени трети лица (съпруг, работодател, съдружник и/или други лица, избрани от съответното падащо меню на Заявлението за кредит), за които приложимото законодателство не изисква да бъдат надлежно информирани, няма да бъдат уведомявани от Кредитора за кандидатстването от страна на Клиента. Кредиторът не носи отговорност в случай че посочената информация бъде узната от посочените трети лица посредством други източници (публични регистри или други бази данни, до които имат достъп, респ. по друг начин).

Обработка при предоговаряне

Обработка при предоговаряне е Допълнителна услуга, която Кредиторът предоставя на Кредитополучателя за договаряне на промени в условията на Договор за кредит. Услугата се счита за предоставена при сключването на Анекс към Договора за кредит, с който се извършват промените в условията по него.

Обезпечение

Обезпечение е осигурено от Клиента или трето лице обезпечение на вземанията на Кредитора по Договор за кредит, което може да бъде:

 • Поръчителство:
 • учредено от посочени от Клиента двама Лични поръчители, всеки от които да отговаря на следните изисквания: (1) да работи по безсрочен трудов договор от не по-малък период от дванадесет месеца назад, като нетният размер на осигурителния му доход да е в размер над хиляда и четиристотин лева; (2) да няма неплатени осигуровки за последните две години; (3) да не е Кредитополучател и/или поръчител по друг договор за кредит и/или друга финансова услуга; (4) да няма задължения към кредитни и/или финансови институции или ако има – кредитната му история в Централния кредитен регистър към БНБ (наричан накратко „ЦКР”) за период от една година назад да е със статус “Период на просрочие от 0 до 30 дни“ или друг равнозначен запис в ЦКР;
 • учредено от търговско дружество (наричано накратко „Гарант”), различно от Кредитора, което срещу възнаграждение предоставя на Кредитополучателя Допълнителна услуга като учредява поръчителство в полза на Кредитора, за което Кредиторът е дал предварително своето одобрение.
 • Гаранция от българска търговска банка със срок на валидност от 30 дни след крайния срок за плащане на всички задължения по Договора за кредит. Банковата гаранция се представя надлежно на Кредитора в срок до 3 (три) дни от сключването на Договора за кредит физически – в офиса на Дружеството, а при техническа възможност и/или като Електронен документ – посредством неговото прикачване (upload) в Профила на Клиента по указания в достъпния за тази цел Екран, като документът се подписва като верен с оригинала от Клиента посредством личен КЕП, издаден от ДКУУ, посочен от Кредитора. В случай че Клиентът няма такъв КЕП, той трябва да го заяви и получи от ДКУУ, следвайки насоките в съответния Екран. Клиент, който е идентифициран от Кредитора посредством получаване на лични данни от ДКУУ, подписва документите с получения от този доставчик личен КЕП, следвайки насоките в съответния Екран. Банковата гаранция ще се счита за надлежно предоставена от момента, в който след проверка Кредиторът е получил потвърждение за истинността й от съответната банка или е получил оригинала на гаранцията.

Договор за поръчителство

Договор за поръчителство е договор по смисъла на чл. 138 и сл. във връзка с чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (наричан накратко „ЗЗД”), който може да бъде:

 • Договор за поръчителство с Лични поръчители, като сделка с две страни.
 • Договор за поръчителство с Гарант, като сделка с три страни.

Неразделна част от Договора за поръчителство са разпоредбите на тези Общи условия и одобреното от Кредитора Заявление за Кредит, като в случай на противоречие разпоредбите на Договора за поръчителство ще се ползват с най-висок приоритет, след това – разпоредбите на Заявлението за Кредит, а най-накрая – разпоредбите на Общите условия. При тълкуване на понятието „Договор за поръчителство” може да се разбира и съвкупността от разпоредбите на посочените документи, както и на всички подписани от Страните по съответния договор документи.

Сметка на Кредитора

Сметка на Кредитора е банкова или друга платежна сметка на Кредитора, посочена в Договор за кредит, в Сайта и в Мобилното приложение, по която Кредитополучателят заплаща всички дължими и изискуеми свои парични задължения към Кредитора и Гаранта.

Сметка на Кредитополучателя

Сметка на Кредитополучателя е посочената в Договора за кредит лична банкова сметка на Кредитополучателя, открита в кредитна институция (банка) или клон на чуждестранна банка, получили лиценз/разрешение от Българската народна банка,  по която Кредиторът превежда Главницата по Кредита. В случай че се налага превалутиране на получения Паричен заем от лева в друга валута, превалутирането е за сметка на Кредитополучателя.

Доставчик на платежни услуги

Доставчик на платежни услуги е платежна институция или дружество за електронни пари, установен в държава-членка на Европейския съюз, който е получил от компетентен орган лиценз за предоставяне и извършване на платежни услуги по Закона за платежните услуги и платежните системи (наричан накратко „ЗПУПС”) в Европейския съюз.

Непреодолима сила

Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора за кредит, включително влизането в сила на релевантни нормативни актове, стачки, военни операции, смущения в електрозахранването, природни бедствия или др. Събитие, което е възникнало в резултат на виновно действие и/или бездействие на Кредитополучател няма характера на Непреодолима сила.

Тарифа

Тарифа или Тарифа за потребителските кредити (наричана накратко и „Тарифа за Бързите кредити”) е приложение на тези Общи условия и неразделна част от тях. Тарифата съдържа разноските, които Кредитополучателят дължи при извършване на правни и/или фактически действия по извънсъдебно събиране на просрочени и/или предсрочно изискуеми вземания на Кредитора и/или Гаранта, включително и на други договорени между Страните действия (напр. разноски във връзка с предоговаряния и т.н.). Разноските по Тарифата не се олихвяват и не се добавят към общата сума, дължима по Кредита. Тарифата се съхранява в помещенията (офис, търговски обект) на Кредитора и е обявена в Сайта, Мобилното приложение и Профилите на Кредитополучателя и Личните поръчители. Тарифата се предоставя на Кредитополучател при сключване на Договор за кредит, респ. на Личните поръчители – при сключването на Договор за поръчителство, и се приема от тях с Електронен подпис или с Квалифициран електронен подпис.

Посредник

Посредник или Кредитен консултант е физическо или юридическо лице, което при спазването на изискванията на специалните закони и в рамките на своята професионална или търговска дейност, е овластено от името на Кредитора (1) да представя (рекламира) или предлага Договори за кредит на трети лица (Потребители или други дееспособни физически лица) и/или (2) да съдейства на тези трети лица като извършва подготвителна работа във връзка със сключването на Договор за кредит или на Договор за поръчителство с Лични поръчители. Данните за кореспонденция с Посредник се посочват в Сайта и/или Мобилното приложение, като в случай че такива данни не са посочени, Страните считат, че Кредиторът не  носи отговорност за действията на лице, което се легитимира или обявява като Посредник.

Партньор

Партньор е физическо или юридическо лице, което е овластено, от името на Кредитора и/или на Гаранта, (1) да осъществява правомощия на Посредник, (2) да изплаща на Кредитополучатели суми по Договори за кредит, (3) да събира от Кредитополучатели дължими и изискуеми суми по Договори за Кредит и/или Договори за поръчителство с Гарант, както и (4) да извършва други дейности, за които изрично е оправомощен от Кредитора. Всеки Партньор може да е овластен за всички или само за някои от посочените дейности. Данните за кореспонденция с Партньор се посочват в Сайта и/или Мобилното приложение, като в случай че такива данни не са посочени, Страните считат, че Кредиторът не  носи отговорност за действията на лице, което се легитимира или обявява като Партньор.

Определенията на горепосочените понятия, категории и институти, както и условията, които се регламентират във връзка с тяхното приложение, са част от тези Общи условия.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Регистрационна форма

 1. Потребителят прави искане за създаване на свой Профил в Сайта или Мобилното приложение, като попълва електронна форма за регистрация в Екран или Екрани с наименование „Регистрация” и вписва в съответните полета най-малко следните данни: име, презиме и фамилия, единен граждански номер (наричан накратко „ЕГН”), номер на лична карта, актуален личен мобилен телефонен номер, актуален личен адрес на E-mail и Потребителска парола.
 2. След попълване на посочените данни Потребителят следва да даде съгласия във връзка с изпълнението на императивни изисквания на релевантното законодателство, като:
  • декларира, че е прочел и е съгласен с тези Общи условия, наричани в съответния Екран „Общи условия за предоставянето на потребителски кредити от разстояние”;
  • декларира, че е прочел и е съгласен с Политиката на Кредитора за поверителност и защита на личните данни, получени във връзка с предоставянето на кредити, която съдържа информацията по чл.чл. 12-14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан накратко „GDPR”), и в съответния екран се нарича „Политика за поверителност”.
  • декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на сключването, изпълнението и прекратяването на договор, по който ще бъде страна (Договор за кредит и/или Договор за поръчителство).
 3. В случай че желае да получава от Кредитора рекламни съобщения и предложения за ползване на Кредитни продукти, Потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на маркетинга. Липсата на това съгласие не влияе по никакъв начин на процеса по регистрация на Профил и/или при кандидатстване за Кредит. Съгласието може да се оттегли по всяко време чрез съобщение до Кредитора, направено като Електронно изявление.
 4. В съответния Екран „Регистрация” има активни линкове към посочените по-горе декларации, като приемането и даването на съгласие се извършва с поставянето на отметка в съответното поле на Екрана или с избор на всички полета, което има силата на Електронен подпис.
 5. Потребителят дава своето изрично съгласие, че приемането и даването на посочените съгласия от негова страна се счита и като приемане и даване на тези съгласия и във връзка с всички договорни и/или преддоговорни отношения с Кредитора, по които Потребителят е страна. За всяко изменение в съдържанието на изискващ съгласие на Потребителя документ, същият ще бъде уведомяван своевременно чрез визуализация на съответния документ в неговия Профил и/или на посочения от него адрес на E-mail.
 6. В случай че Потребителят има нужда от помощ при попълване на съответния Екран „Регистрация” и при наличие на техническа възможност, може да поиска съдействие от Кредитора чрез натискане на Бутон с наименование „Помощ”. Кредиторът оказва съдействие на Потребителя безплатно чрез Електронни изявления или по телефон.

Регистрация и активиране на Профил

 1. Потребителят регистрира своя Профил чрез натискането на Бутон за регистрация в Екран с наименование „Регистрация”. Страните се съгласяват, че натискането на Бутона за регистрация има силата на Електронен подпис за всички извършени от Потребителя до момента действия.
 2. С натискането на Бутона за регистрация Потребителят получава на посочения от него мобилен номер уникален персонален код под формата на кратко текстово съобщение (наричано накратко „SMS”), след което Потребителят следва да активира Профила като въведе персоналния код в достъпния за целта Екран и натисне Бутон за автентикация. С изпълнението на тези действия Потребителят успешно завършва процедурата за създаването на своя Профил и декларира, че:
  • въведените от него данни са верни, пълни, точни и невъвеждащи в заблуждение;
  • се е запознал и е съгласен с Условията за ползване на Сайта, респ. на Мобилното приложение, във връзка с предоставянето на Парични заеми, чиито условия са достъпни за Потребителя в Сайта и Мобилното приложение и включват:
 • Тези Общи условия за предоставяне на потребителски кредити от разстояние (наричани накратко „Бързи кредити”);
 • Тарифа за Бързите кредити;
 • Политика на Кредитора за поверителност и защита на личните данни, получени във връзка с предоставянето на кредити от разстояние;
 • Информация за бисквитките (Cookies), която е приложение на Политиката по предходната точка;
 • Информация за ограничения на отговорността на Кредитора във връзка с ползването на Сайта и Мобилното приложение;
 • Информация за авторското право на Кредитора.
 1. В случай че Потребителят ще кандидатства за получаване на Паричен заем в качеството си на потребител по смисъла на § 1, т. 20 от ЗКНИП, който следва да бъде обезпечен с ипотека, с успешното завършване на регистрацията на Профила се счита, че Потребителят се е запознал и е съгласен с Общите условия на Кредитора за предоставяне на обезпечени с ипотека потребителски кредити от разстояние (наричани накратко „Ипотечни кредити”).
 2. В случай че Потребителят ще кандидатства за получаване на Паричен заем в качеството си на МСП, с успешното завършване на регистрацията на Профила се счита, че Потребителят се е запознал и е съгласен с Общите условия на Кредитора за предоставяне на Бизнес кредити от разстояние.
 3. Запознаването с Общи условия и тяхното приемане при регистрацията на Профил не поражда права и/или задължения за Кредитора и/или Потребителя по Договор за кредит.
 4. След създаване на Профил Потребителят получава достъп до него и възможност да ползва наличните услуги в Сайта и Мобилното приложение. Със създаването на своя Профил Потребителят дава свое изрично съгласие за получаването на Електронни изявления.
 5. Електронни документи, които са достъпни от Сайта в Профила на Потребителя, могат да бъдат запазени на харддиска на компютър на Кредитополучателя и позволяват тяхното разпечатване. Информацията във всички файлове с електронни документи не може да бъде променяна.

Промяна на Профил

 1. В случай че след първоначалната регистрация на Профил се налага промяна на декларираните при регистрацията данни, освен ако друго е уговорено Потребителят може да ги редактира само от своя Профил посредством попълването в специални Екрани, като ЕГН не може да бъде променян. При смяна на мобилен телефонен номер е необходимо повторното му вписване в съответния Екран, като при техническа възможност съобщението за потвърждение на промяната ще бъде изпращано на Потребителя на новия мобилен телефон номер.
 2. Потребителят изменя своя Профил чрез натискането на Бутон за промяна в съответния Екран.
 3. Страните считат, че с успешно завършване на процедурата за промяна на своя Профил Потребителят декларира, че въведените от него данни са верни, пълни, точни и невъвеждащи в заблуждение.
 4. Промяна на адрес на E-mail и/или на парола в резултата на забравянето им от Потребителя се извършва в офис на Кредитора след предварително уговорена по телефон среща с представител на Кредитора или посредством нарочно изявление на Потребителя, подписано с КЕП.

Задължения на Потребителя

Потребителят се задължава:

 1. Да не извършва каквито и да е неправомерни действия и/или бездействия, които могат да нарушават Интернет етиката или да нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия и/или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 2. Да не предоставя Потребителското си име и/или Паролата си за достъп на друго лице, както и да не подпомага нерегистрирано лице да получи достъп до зоните на Сайта и Мобилното приложение, изискващи регистрация.
 3. Когато е предоставена техническа възможност за качване (upload) на Сайта и/или Мобилното приложение на информация и/или документ от Потребител, същият се задължава да спазва следните изисквания:
  • да поставя съобщения, изписани само на език, на който се предоставят финансовите услуги в Сайта и Мобилното приложение, като има право да използва писмените знаци на други езици единствено с цел поясняване на написаното, както и когато се цитират термини, търговски марки, брандове или общоизвестни или навлезли в българския език чуждици;
  • да не поставя нецензурни, вулгарни, обидни, клеветнически, дискриминационни, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или друго трето лице или на Кредитора;
  • да не поставя материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства;
 4. Информация и/или документ по предходната точка следва да отговарят на изискванията на Кредитора, на Общите условия и на приложимото законодателство.
 5. Да ползва услугите на Кредитора само чрез Сайта и/или Мобилното приложение.

ІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

Заявление за Кредит

 1. След избиране от Кредитния калкулатор на желаните Кредитен продукт, сума на Паричен заем и предпочитан брой на вноските по Кредита или размер на вноска по Кредита, Клиентът следва да влезе в Профила си, освен ако вече го е направил.
 2. Преди да пристъпи към попълване на Заявлението за кредит, Клиентът следва да потвърди личните си данни, които са получени от него и/или от трето лице при регистрацията на Профила. Потвърждаването се извършва в отделен Екран чрез натискане на Бутон. В случай че има изменения в данните, Клиентът е длъжен преди потвърждаването да внесе съответните промени.
 3. Клиентът попълва Заявление за Кредит, което съдържа Екрани със задължителни и незадължителни за попълване полета, както и лични данни, за обработването на които вече е предоставил изрично съгласие.
 4. Чрез отбелязване в съответните предварително зададени полета Клиентът има право:
  • да поиска от Кредитора предоставянето на Допълнителна услуга;
  • да посочи на коя дата от месеца може да плаща; ако месецът няма такава дата Страните считат, че плащането следва да се извърши в последния ден на месеца.
 5. Клиентът е длъжен да посочи дали Паричният заем ще се ползва от него за извършване на професионална или търговска дейност. Ако Клиентът посочи това обстоятелство, се счита, че той е МСП и поради тази причина чрез съответния Екран може да му бъде предоставена възможност да кандидатства за получаване на паричен заем съгласно Общите условия на Кредитора за предоставяне на Бизнес кредити от разстояние, ако съществува такава правна и/или техническа възможност.
 6. Клиентът има право да предостави (осигури) Обезпечение на Кредита чрез посочване на вида на едно от Обезпеченията, като в този случай чрез отбелязване в поле на съответния Екран Клиентът декларира изрично, че предоставените от него данни (лични и други) на Личните поръчители (ако Клиентът е поискал учредяването на такъв вид Обезпечение) са получени от него на правно основание.
 7. Клиентът посочва начин, по който предпочита да получи Паричния заем, като възможностите са или чрез превод по Сметка на Кредитополучателя или по друг предлаган от Кредитора начин.
 8. В случай че Клиентът е посочил, че желае Паричният заем да бъде получен от него чрез превод по Сметка на Кредитополучателя, следва да посочи коректно нейния номер (IBAN).
 9. Клиентът следва да декларира дали е видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) или свързано лице по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП, като за тази цел в съответния Екран има активен линк към посочената декларация, а декларирането се извършва с отметка в съответното поле на Екрана. В случай че Клиентът е посочил, че е лице по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП, същият следва да попълни декларацията в специален Екран и да я потвърди чрез натискане на съответния Бутон.
 10. Клиентът следва да декларира дали при встъпване в делови взаимоотношения с Кредитора и при извършване на операции или сделки в рамките на тези взаимоотношения, действа от свое име и за своя сметка по смисъла на чл. 65 от ЗМИП, а декларирането се извършва с отметка в съответното поле на Екрана. В случай че Клиентът е посочил, че действа от името и/или за сметка на трето лице, същият следва да посочи идентификационни данни на третото лице (три имена, ЕГН, фирма, ЕИК и т.н.), като в случай на одобрение и преди сключване на Договора за кредит Клиентът следва да представи на Кредитора оригиналите на пълномощното, респ. на документа, който го оправомощава, и на декларацията по чл. 65 от ЗМИП.
 11. На основание чл. 66, ал. 2 от ЗМИП Клиентът следва да декларира произхода на свои парични средства, които ще използва за погасяването на своите парични задължения по Договора за кредит, като за тази цел в съответния Екран се съдържа проект на декларацията, в която Клиентът с Електронно изявление по указания във формата на Екрана начин следва да посочи произхода на своите средства.
 12. В края на Заявлението за Кредит Клиентът натиска Бутон за изпращане, с което потвърждава верността и точността на данните и желанието си за кандидатстване за Кредит. По всяко време, преди натискане на Бутона за изпращане, Клиентът може да коригира информацията, попълнена в Заявлението за Кредит.
 13. Съгласно ЗПК и ЗПФУР, при кандидатстване Кредиторът предоставя на Клиента Стандартен европейски формуляр по Приложение № 2 от ЗПК (наричан накратко „СЕФ1”) като Електронен документ във формат „Portable Document Format” (наричан накратко „PDF” или „PDF-формат”), посочващ индивидуалните условия на желания Кредит. Предоставянето се извършва чрез визуализация в Профила и чрез изпращане на посочения от Клиента адрес на E-mail. СЕФ1 се предоставя безвъзмездно и на български език като Електронен документ, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията в него се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от размер 12.
 14. В случай че Клиентът има нужда от помощ при попълване на Заявлението за Кредит и при наличие на техническа възможност, той може да поиска съдействие от Кредитора чрез натискане на Бутон с наименование „Помощ”. Кредиторът оказва безплатно съдействие на Клиента чрез Електронни изявления или по телефон.

Оценка на кредитоспособността

 1. Кредиторът оценява кредитоспособността на Клиента въз основа на наличната информация, в това число информация, получена от Клиента, като извършва справка в ЦКР или в други бази данни, до които има правомерно получен достъп, или получава информация от трети лица със съгласието на Клиента. Освен ако друго следва от отношенията между Кредитора и Клиента, оценката се извършва от Кредитора въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на Клиента.
 2. Като част от оценката на кредитоспособността на Клиента, Кредиторът (чрез свой представител или служител) може по своя преценка да проведе събеседване с Клиента и/или трети лица (ако не е поискана Услуга „Дискретност”), в хода на което да изисква и получава допълнителни данни и/или документи.
 3. В случай че в резултат на оценката Кредиторът откаже да предостави Кредит, той уведомява незабавно и безвъзмездно Клиента за резултата от проверката и за получените сведения, с изключение на случаите, когато предоставянето на съответната информация е забранено или противоречи на действащото българско законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност. Освен ако друго следва от закона, Кредиторът има право да не мотивира отказа си.
 4. След получен отказ Клиентът има право да поиска еднократно Допълнителна оценка, като изпрати съобщение до адреса на E-mail на Кредитора.

Одобряване на Кредита

 1. Въз основа на изпратеното Заявление и след извършване на оценка на кредитоспособността на Клиента, Кредиторът се произнася като одобрява или отказва сключването на Договор за кредит, респ. прави на Клиента индивидуално предложение.
 2. В разумен срок от получаването на Заявлението за Кредит Кредиторът може да даде отговор на Клиента дали Заявлението за Кредит е одобрено, като му изпрати съобщение, което се извършва чрез визуализация в неговия Профил и чрез изпращане на посочения от Клиента адрес на E-mail.
 3. Одобрението не поражда договорно отношение между Кредитора и Клиента.

Индивидуална оферта

 1. След извършване на оценка на кредитоспособността на Клиента, Кредиторът може да предложи индивидуално предложение (индивидуална оферта) за сключване на Договор за кредит при променени условия. Офертата се извършва чрез визуализация на Електронно изявление като съобщение в Профила на Клиента.
 2. В случай че Кредиторът има техническа възможност за предлагането на повече от една индивидуална оферта по едно и също Заявление, Страните приемат, че Клиентът има право да сключи с Кредитора Договор за кредит само по една от индивидуалните оферти.
 3. В срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на офертата (офертите), Клиентът трябва да потвърди офертата, респ. една от офертите, чрез натискане на Бутон за потвърждение в съответното поле на офертата, визуализирана като Екран в неговия Профил.
 4. С избирането на конкретна индивидуална оферта Страните считат, че Клиентът се е отказал от другите, непотвърдени от него, оферти.
 5. Приемането на Индивидуална оферта не поражда договорно отношение между Кредитора и Клиента.

ІV. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

Сключване на договора

 1. За предоставянето и ползването на Главницата по Кредита, Кредитополучателят заплаща на Кредитора Лихва и разходи, чиито размер се определя съгласно условията на Договора за кредит, тези Общи условия и Тарифата.
 2. В случай че Клиентът е одобрен за получаване на Паричен заем, Кредиторът го информира чрез Електронно изявление, което се визуализира като съобщение в Профила на Клиента.
 3. След изпращане на одобрението, в съответния Екран се визуализират като Електронни документи (в PDF-формат) следните неизчерпателно посочени документи: Общите условия, Договорът за кредит с включен Погасителен план (ако такъв се съставя), СЕФ1, СЕФ2 (ако е относимо), Тарифата за Бързите кредити, относимите декларации по ЗМИП, Декларацията за съгласие по GDPR, Политика за поверителност, Декларация за потвърждаване на създаден Профил и Договорът за поръчителство с Гарант (ако такъв се сключва), всичките подписани с КЕП или с ЕП от страна на Кредитора, респ. от Гаранта.
 4. След като се запознае с посочените документи, в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на съобщението за одобрение Клиентът трябва да подпише документите с личен КЕП, издаден от посочен от Кредитора ДКУУ, следвайки насоките в съответния Екран. В случай че Клиентът няма такъв КЕП, той трябва да го заяви и получи от ДКУУ за сметка на Кредитора, следвайки насоките в съответния Екран. С подписването Договорът за кредит влиза в сила, а Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на Договор за поръчителство с Гарант (ако такъв се сключва).
 5. Ако преди сключването на Договор за кредит Клиентът оттегли надлежно и на законово основание съгласието си за обработка на личните му данни, Страните считат че подписаният едностранно от Кредитора, респ. Гаранта, Договор за кредит, респ. Договор за поръчителство (ако такъв се сключва), не поражда правно действие при договорните условия, а Кредиторът има право да заличи Профила на Клиента. До момента на заличаването Кредиторът има право да спре достъпа на Клиента до неговия Профил.
 6. С подписването на Договора за кредит и другите прилежащи документи, Клиентът придобива и статут на Кредитополучател, като Страните считат, че Кредитополучателят:
  • надлежно е получил преддоговорната информация под формата на СЕФ1 или СЕФ2 (ако е относимо), подписал е всяка страница на Договора за кредит с Погасителния план към него, на Общите условия, на Тарифата, на Декларацията за съгласие по GDPR, Политика за поверителност, Декларация за потвърждаване на създаден Профил и Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв е заявен) с план (извлечение) към него относно вноските за разсрочено плащане;
  • изразява своето изрично и недвусмислено съгласие относно валидното подписване на Договора за кредит и Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв е съставен) при посочените в тях условия, както и на всички посочени документи, вкл. всички подписани декларации и съгласия във връзка с регистрацията на Профила и сключването на Договора за кредит;
  • е осведомен предварително (1) за съпътстващите задължения по Договора за кредит и Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв се сключва), които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние, (2) за преддоговорната информация и тя надлежно му е разяснена от Кредитора, както и (3) за основните характеристики на предлаганите Кредитни продукти и въздействието, което могат да окажат върху Кредитополучателя, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от страна на Кредитополучателя;
  • приема, че е възможно Лихвата и/или разходите по Договора за кредит и Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв е съставен) да са в по-висок размер от лихвите и/или разходите, предлагани от други лица, предоставящи заеми на потребители по смисъла на ЗЗП, но независимо от това счита, че са разумни и отговарят на пазарните условия;
  • е предоставил на Кредитора пълна и действителна информация за своето икономическо положение.
 7. Със сключването на Договора за Кредит Кредитополучателят декларира, че:
  • няма задължения като поръчител, няма неизпълнени задължения към държавата и общините, банкови и/или финансови институции, към настоящия и предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, освен тези, за които при кандидатстването за Кредит е уведомил Кредитора;
  • срещу него няма образувано съдебно, арбитражно, съдебно-изпълнително, административно-наказателно и/или наказателно производство, и не са му известни причини, които могат да доведат до образуването;
  • не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора за кредит;
  • всички данни, посочени в Заявлението за Кредит, както и в Договора за Кредит и всички негови приложения (декларация, съгласия и други), са пълни и с вярно съдържание;
  • всички направени от него изявления, вкл. Електронни изявления, са валидни и го обвързват съгласно ЗПФУР и ЗЕДЕУУ;
  • не е задължено и/или засегнато по друг начин лице по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки – FATCA.

Задължения на Кредитополучателя

Кредитополучателят се задължава:

 1. Да върне (изплати) в пълен размер и в срок Кредита, в зависимост от условията на съответния Кредитен продукт и разпоредбите на подписаните от него документи във връзка с предоставянето на Паричния заем.
 2. Да предостави всички данни и документи, респ. преписи от документи, необходими за неговата идентификация, за извършването на оценка на кредитоспособността и за получаването на достоверна информация във връзка с изпълнението на поетите от него задължения.
 3. Да осигури учредяването на Обезпечение, в случай че изрично е поискал това в Заявлението за Кредит. Ако друго не следва от тези Общи условия и Договора за кредит, Кредитополучателят осигурява надлежното учредяване на конкретното Обезпечение в срок до 3 (три) дни, считано от датата на сключване на Договора за кредит.
 4. Да уведомява незабавно Кредитора за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него във връзка с регистрацията му като Потребител и сключването на Договора за кредит, включително, но не изчерпателно относно изменения в: месечния му доход; постоянния и/или настоящия му адрес; други данни по лична карта; гражданството му; местоработата му, телефонните му номера, заведени искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга; наложени на Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, както и наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им имуществото.
 5. Освен ако друго следва от императивна разпоредба на нормативен акт, да поема всички разноски и неустойки, свързани с неизпълнението на задълженията си по Договора за кредит, Договора за поръчителство с Гарант и приложимите към тях документи и актове, включително всички разходи, свързани с извършването на плащанията и превеждането на средствата по Сметка на Кредитора във връзка с издължаването на Кредита.
 6. Да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочения от него адрес на E-mail, телефонен и/или Профил, трети лица да направят изявления от негово име във връзка с регистрация или промяна на Профил, както и във връзка със заявяването и/или получаването на Паричен заем. В случай че Кредитополучателят бъде лишен от възможност да използва посочения от него адрес на E-mail, телефонен номер и/или Профил, поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно писмено и/или чрез телефонно обаждане да уведоми Кредитора.
 7. Да запази всички достъпни от Сайта електронни документи в Профила си на харддиска на компютъра си или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на Договора за кредит  и анексите към него и/или споразуменията, сключени във връзка с него.

Права на Кредитополучателя

Кредитополучателят има право:

 1. Да погаси предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора за Кредит, като в този случай Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение от него.
 2. Да осигури учредяването на Обезпечение. В случай че изрично е поискал в Заявлението за Кредит, Кредитополучателят осигурява учредяването на конкретното Обезпечение в срок до 3 (три) дни, считано от датата на сключване на Договора за кредит.
 3. По всяко време от действието на Договора на кредит да получи безвъзмездно актуалните условия по него като Електронен документ, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на условията се предоставят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от размер 12. Информацията по тази точка се счита за предоставена на Кредитополучателя чрез визуализацията й в неговия Профил.
 4. При погасяване на Главницата по срочен Договор за кредит, да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора за кредит, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания по Договора за кредит и Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв е сключен при условие на разсрочено плащане). Този погасителен план следва да посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания, като съдържа и разбивка на всяка Погасителна вноска, показваща погасяването на Главницата и Лихвата, а когато е приложимо – и на разходи, вкл. за предоставени и незаплатени изцяло Допълнителни услуги. Когато разходите могат да бъдат променени съгласно Договора за кредит и/или Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв се сключва), в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на разходите съгласно Договора за кредит. Информацията по тази точка се предоставя на Кредитополучателя в разумен срок след писмено искане, което се депозира в деловодството на Кредитора в офиса по адреса му на управление.
 5. Да се откаже от Договора за кредит по реда, предвиден в тези Общи условия и в релевантното законодателство.

Задължения на Кредитора

Кредиторът се задължава:

 1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за искания от Кредитополучателя Кредитен продукт, при спазване на минималните изисквания на приложимото законодателство, както и информация относно учредяване на Поръчителство от страна на Гарант, когато Клиентът е направил изрично искане със Заявлението за Кредит.
 2. Да предостави Главницата по Кредита в съответствие с договорените условия.
 3. Да отразява своевременно и точно изплатените вноски по Кредита.
 4. Да уведоми Кредитополучателя за всяко изменение в тези Общи условия, в 7 (седем) дневен срок от настъпването на това обстоятелство, на посочения от него адрес на E-mail или чрез Електронно изявление в Потребителския му профил, като Кредиторът уведомява само тези Кредитополучатели, на които с изменението на Общите условия се изменят и условията по Договорите за кредит.
 5. Да публикува в Сайта и Мобилното приложение информация относно банковите сметки, по които могат да се извършват плащания на Кредити, както и относно данните за контакт с неговите Посредници и Партньори.

Права на Кредитора

Кредиторът има право:

 1. Да предоставя или отказва предоставянето на Кредит на Клиент, когато прецени, че са налице условия за това.
 2. Да изменя едностранно Общите условия при спазване на императивните разпоредби на релевантното законодателство и договореното между Страните.
 3. Да промени Общия разход по Кредита чрез увеличаване или намаляване на един или повече от видовете разходи, които са съставна част от Общия разход по Кредита, ако са налице едно или повече от следните условия:
  • Промяна в официалния валутен курс на българския лев към еврото, обезценка на лева, деноминация на лева; и/или
  • Промяна в размера на застрахователните премии или цената на други Допълнителни услуги, свързани с Договора за кредит, уговорени при сключването му или впоследствие поискани от Кредитополучателя.

Промяната на размера на съответния вид разход се прилага автоматично към Договора за кредит от датата на промяната, без да е необходимо сключването на допълнително споразумение с Кредитополучателя. Кредиторът уведомява Кредитополучателя за промяната в 7 (седем) дневен срок, освен ако по друг приложим нормативен акт се изисква по-дълъг срок за уведомление преди промените да влязат в сила.

 1. В случай че Кредитополучателят е предоставил неверни данни и/или документи, респ. не предостави всички поискани от Кредитора данни и/и документи, Кредиторът има право или да се откаже от предоставянето на Кредит или да обяви вземането по Договора за кредит за предсрочно изискуем, заедно с всички такси, разходи, неустойки и Лихвата до датата на прекратяване на Договора за кредит (ако е относимо).
 2. В случай че Паричният заем е предоставен под формата на потребителски кредит по смисъла на ЗПК, но Кредитополучателят го използва за професионална или търговска дейност, Кредиторът има право или (1) да измени едностранно условията по Договора за кредит като приложи правилата на Общите условия за предоставяне на Бизнес кредити, или (2) да направи Кредита предсрочно изискуем.
 3. Във връзка с изискванията на ЗМИП и другото приложимо законодателство: да извършва текущо наблюдение и периодични справки в бази данни (регистри и др.), до които има правомерен достъп с цел прилагане на мерки за комплексна проверка на Кредитополучателя и на Личните поръчители (ако е сключен Договор за поръчителство с тях) по време на действието на Договор за кредит, респ. след неговото прекратяване във връзка със събирането на паричните си вземания; да извършва периодично преглеждане и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация и да изисква допълнително необходими документи и/или информация, включително при възникнало съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни или когато бъде получена информация за промяна в тях.
 4. Да прехвърли по всяко време правата си по Договора за кредит на трето лице, включително да заложи вземането си в полза на трето лице, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление в Профила на Кредитополучателя и/или на посочения от него адрес E-mail. Кредиторът няма задължение да уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето в случай че съгласно споразумение между Кредитора и третото лице, Кредиторът продължава да администрира Кредита по отношение на Кредитополучателя, вкл. в ЦКР.
 5. Да води всякаква кореспонденция с Кредитополучателя и/или с посочени от него лица, включително да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения като Електронни изявления (до адреса на E-mail, SMS и/или в Профила) и/или други съобщения, както и да изпраща свой представител и/или Партньор на постоянния/настоящия адрес или адреса по месторабота на Кредитополучателя с цел връчване на съобщения и/или документи, в случай че Кредитополучателят не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за кредит или Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв е сключен), като по този начин го уведомява за неизпълнението. В тези случаи Кредитополучателят дължи разплащане на разходите, които са индивидуализирани в Тарифата и в приложимото законодателство.
 6. Да води кореспонденция с Кредитополучателя по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗПФУР. В случаите, когато съгласно Договора за кредит или Общите условия се предвижда комуникация по телефона между Кредитополучателя и Кредитора, Кредиторът сверява идентичността на Кредитополучателя посредством въпроси относно неговите лични данни като например: ЕГН, място на раждане, постоянен адрес и/или номер на лична карта и дата на издаването й. При необходимост Кредиторът може да поиска и друга допълнителна информация за легитимация на Кредитополучателя.

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Договор за поръчителство с Лични поръчители

 1. В случай че е заявил учредяването на поръчителство от Лични поръчители, в срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора за кредит Кредитополучателят трябва да осигури учредяването на това Обезпечение, като предостави своевременно на избраните от него Лични поръчители достоверна информация относно сключения Договор за кредит и условията по него, вкл. документите по сделката.
 2. След като Потребител е създал свой Профил и желае да учреди поръчителство по конкретен Договор за кредит, същият следва да избере чрез отметка в съответното поле на Екран в своя Профил качеството си на Личен поръчител и да потвърди това свое намерение като въведе в друго поле на същия или на друг Екран цифров код (наричан накратко „Поръчителски код”), който код се генерира от Кредитора след одобрението за сключване на Договор за кредит и се изпраща на този Личен поръчител посредством SMS на мобилния му номер, въведен от съответния Клиент при кандидатстването за Кредит.
 3. Всеки от кандидатите за Личен поръчител следва да декларира дали е видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП или свързано лице по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП, като за тази цел в съответния Екран има активен линк към посочената декларация, а декларирането се извършва с отметка в съответното поле на Екрана. В случай че кандидатът за Личен поръчител е посочил, че е лице по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП, същият следва да попълни декларацията в специален Екран и да я потвърди чрез натискане на съответния Бутон.
 4. Всеки от кандидатите за Личен поръчител следва да декларира дали при встъпване в делови взаимоотношения с Кредитора и при извършване на операции или сделки в рамките на тези взаимоотношения, действа от свое име и за своя сметка по смисъла на чл. 65 от ЗМИП, а декларирането се извършва с отметка в съответното поле на Екрана. Кандидатът за Личен поръчител не може да действа от името и/или за сметка на трето лице.
 5. На основание чл. 66, ал. 2 от ЗМИП кандидатът за Личен поръчител следва да декларира произхода на свои парични средства, които ще използва за погасяването на своите парични задължения по Договора за кредит, като за тази цел в съответния Екран се съдържа проект на декларацията, в която Клиентът с Електронно изявление по указания във формата на Екрана начин следва да посочи произхода на своите средства.
 6. След като Кредиторът оцени способността и даде своето одобрение на кандидатите за Лични поръчители да учредят поръчителство по конкретен Договор за кредит, всеки един от Личните поръчители получава съобщение и достъп в Профила си най-малко до следните Електронни документи, надлежно подписани от Кредитора и Кредитополучателя: Договор за кредит и Погасителен план към него, Общи условия и Тарифа. Всеки от Личните поръчители получава достъп и до проект на Договор за поръчителство с Лични поръчители, подписан с КЕП или ЕП на Кредитора.
 7. Ако лице, което е предложено да стане Личен поръчител, не бъде одобрено от Кредитора или Личният поръчител оттегли надлежно и на законово основание съгласието си за обработка на личните му данни преди сключването на Договора за кредит, Кредитополучателят няма право да посочи друго лице.
 8. Ако преди сключването на Договор за поръчителство с Лични поръчители който и да е от Личните поръчители оттегли надлежно и на законово основание съгласието си за обработка на личните му данни, Страните считат че подписаният едностранно от Кредитора Договор за поръчителство с Лични поръчители не поражда правно действие при договорените условия, а Кредиторът има право да заличи Профила на този Личен поръчител. До момента на заличаването Кредиторът има право да спре достъпа на Личния поръчител до неговия Профил.
 9. След като се запознае с посочените документи и след като е влязъл в своя Профил от Мобилното приложение, всеки от Личните поръчители трябва да подпише посредством личен КЕП, издаден от ДКУУ, посочен от Кредитора, най-малко следните документи: Общите условия, Договора за поръчителство с Лични поръчители, СЕФ1, СЕФ2 (ако е относимо), Тарифата за Бързите кредити, Декларацията за съгласие по GDPR, Политиката за поверителност, относимите декларации по ЗМИП и Декларация за потвърждаване на създаден Профил. В случай че Личният поръчител няма такъв КЕП, той го заявява и получава от ДКУУ за сметка на Кредитора, следвайки насоките в съответния Екран на Профила му. Личен поръчител, който е идентифициран от Кредитора посредством получаване на лични данни от ДКУУ, подписва документите с получения от този доставчик личен КЕП, следвайки насоките в съответния Екран. С подписването и от двамата, Договорът за поръчителство с Лични поръчители влиза в сила.
 10. Ако подписването на посочените по-горе документи бъде извършено от Личните поръчители до изтичане на указания по-горе 3 (дневен) срок, Договорът за поръчителство с Гарант (ако такъв е сключен) не влиза в сила.
 11. С надлежното сключване на този вид Договор за поръчителство и другите прилежащи и описани по-горе документи Страните считат, че всеки от Личните поръчители:
  • изразява своето изрично и недвусмислено съгласие относно валидното подписване на Договора за поръчителство с Лични поръчители при посочените в него условия, както и на всички посочени документи, вкл. всички подписани декларации и съгласия във връзка с регистрацията на Профила и сключването на Договора за поръчителство с Лични поръчители;
  • е осведомен предварително (1) за задълженията по Договора за кредит, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние, (2) за преддоговорната информация по Договора за кредит и тя надлежно му е разяснена, както и (3) за основните характеристики на Кредита и въздействието, което може да окаже върху Кредитополучателя и върху него, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от страна на Кредитополучателя.
 12. Със сключването на този вид Договор за поръчителство всеки един от Личните поръчители декларира, че:
  • няма задължения като поръчител, няма неизпълнени задължения към държавата, банкови и/или финансови институции, към настоящия и предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, освен тези, за които във връзка с поръчителството по съответния Договор за кредит е уведомил Кредитора;
  • срещу него няма образувано съдебно, арбитражно, съдебно-изпълнително, административно-наказателно и/или наказателно производство, и не са му известни причини, които могат да доведат до образуването;
  • не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора за поръчителство;
  • всички данни, посочени при регистрацията на неговия Профил, както и в Договора за поръчителство с Лични поръчители, респ. във всички негови приложения (декларация, съгласия и други), са пълни и с вярно съдържание;
  • всички направени от него изявления, вкл. Електронни изявления, са валидни и го обвързват съгласно ЗПФУР и ЗЕДЕУУ;
  • не е задължено и/или засегнато по друг начин лице по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки – FATCA.
 13. С изпълнение на задълженията по Договора за кредит от страна на който и да е от Личните поръчители, същият встъпва в правата, които Кредиторът има срещу Кредитополучателя.
 14. Правата и/или задълженията по Договор за поръчителство с Лични поръчители се погасяват:
  • с погасяване на задълженията по Договора за кредит;
  • ако Договорът за кредит бъде обявен за недействителен с влязло в сила решение;
  • ако в срок от 6 (шест) месеца след падежа на Главницата Кредиторът не е поискал изпълнение от Кредитополучателя и не е предявил иск срещу него;
  • в други, регламентирани в закон случаи.
 15. Правата и/или задълженията по Договора за поръчителство с Лични поръчители не се погасяват, ако без съгласието на Личните поръчители:
  • Кредиторът е удължил срока за изпълнение на задължение по Договора за кредит;
  • Кредиторът се е отказал от или е намалил лични или реални обезпечения на задължения по Договора за кредит;
  • Кредитополучателят бъде освободен от задълженията по Договора за кредит и бъде заместен от друго лице.

Договор за поръчителство с Гарант

 1. В случай че Клиентът е заявил учредяването на поръчителство от Гарант, подписаният от него Договор за поръчителство с Гарант влиза в сила само ако Кредитополучателят не е осигурил учредяването на друго приемливо за Кредитора Обезпечение в срок до 3 (три) дни, считано от датата на сключване на Договора за кредит.
 2. Гарантът трябва да подпише най-малко следните документи: Договора за поръчителство с Гарант, Общите условия, СЕФ1, СЕФ2 (ако е относимо), Тарифата за Бързите кредити, Декларацията за съгласие по GDPR (ако такава се изисква), Политиката за поверителност и относимите декларации по ЗМИП.
 3. Със сключването на Договора за поръчителство Гарантът се задължава срещу възнаграждение да отговаря спрямо Кредитора за изпълнението на задълженията на Кредитополучателя по Договора за кредит. Гарантът отговаря солидарно с Кредитополучателя за всички задължения по Договора за кредит, както и за всички последици при неизпълнението на тези задължения, включително: лихви, неустойки, съдебни разноски и разноски по принудително събиране на вземането.
 4. Възнаграждението на Гаранта е посочено в Профила на Клиента и/или в Договора за поръчителство с Гаранта. Възнаграждението е дължимо при влизането в сила на Договора за поръчителство с Гаранта, но по договорка между Страните може да се заплати от Кредитополучателя разсрочено, за което се съставя погасителен план. Възнаграждението се заплаща от Кредитополучателя при следните други условия:
  • С цел спестяване на разходи за Кредитополучателя, заплащането на възнаграждението следва да се извършва по Сметката на Кредитора, като Страните считат, че само надлежното плащане по сметката на Кредитора ще се счита от Страните като точно изпълнение към Гаранта.
  • При извършването на плащания Кредитополучателят трябва да посочи в платежното нареждане трите си имена, номера на Договора за кредит и основанието за плащане. Кредитополучателят е отговорен за посочването на верните реквизити в нареждането за плащането на възнаграждението, както и за забава в плащане в резултат на превод, при който липсва информация, която да позволи идентифициране на плащането.
  • След получаване и идентифициране на всяко плащане Кредиторът се задължава да превежда съответните суми на възнаграждението по посочената от Гаранта банкова или друга платежна сметка.
  • При забавено изпълнение на задължението за заплащане на възнаграждение на Гаранта, Кредитополучателят му дължи неустойка в размер на законната лихва върху всяка просрочена сума.
  • Гарантът има право да прехвърли на трето лице по всяко време правата си по Договора за поръчителство, включително да заложи вземането в полза на трето лице, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление като Електронно изявление на Кредитора в Профила на Кредитополучателя (като пълномощник на Гаранта) или от Гаранта – на посочения от Кредитополучателя адрес на E-mail.
 5. С изпълнение на задълженията по Договора за кредит Гарантът встъпва в правата, които Кредиторът има срещу Кредитополучателя.
 6. В случай на разсрочено плащане, вземането на Гаранта за непогасените вноски става предсрочно изискуемо в момента на настъпването на предсрочна изискуемост по Договора за кредит, респ. прекратяването на Договора за кредит. При разсрочено плащане и забава на Кредитополучателя относно заплащането на вноска на Гаранта, продължила най-малко 10 (десет) дни, цялото възнаграждение става предсрочно изискуемо. В случай че станалото предсрочно изискуемо възнаграждение не бъде заплатено в срок от 10 (десет) дни, Гарантът има право да прекрати без предизвестие Договора за поръчителство с Гарант, за което уведомява писмено Кредитора.
 7. Правата и/или задълженията по Договор за поръчителство с Гарант се погасяват:
  • с погасяване на задълженията по Договора за кредит;
  • ако Договорът за кредит бъде обявен за недействителен с влязло в сила решение;
  • ако в срок от 6 (шест) месеца след падежа на Главницата Кредиторът не е поискал изпълнение от Кредитополучателя и не е предявил иск срещу него или срещу Гаранта;
  • в други, регламентирани в закон или настоящите Общи условия случаи.
 8. Погасяването на правата и/или задълженията по Договор за поръчителство с Гарант по причина, за която Гарантът не носи отговорност, респ. прекратяването на Договора за кредит, вкл. поради предсрочно погасяване или предсрочна изискуемост, не влияе върху дължимостта на възнаграждението за поръчителство, ако същото не е заплатено в пълен размер.
 9. Правата и/или задълженията по Договора за поръчителство с Гарант не се погасяват, ако без съгласието на Гаранта:
  • Кредиторът е удължил срока за изпълнение на задължение по Договора за кредит;
  • Кредиторът се е отказал от или е намалил лични или реални обезпечения на задължения по Договора за кредит;
  • Кредитополучателят бъде освободен от задълженията по Договора за кредит и бъде заместен от друго лице, като в този случай Договорът за поръчителство с Гарант остава с сила.

VІ. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Кредитополучателят има право да се откаже от Договора за кредит. Това право може да се упражни по следните начини:
  • в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на Договора за кредит, без да е нужно да обосновава отказа си пред Кредитора, като в тази хипотеза Кредитополучателят няма право на отказ при сключен Договор за кредит с Главница, по-малка от 400 (четиристотин) лева.
  • по друг предвиден в Договора за кредит, респ. тези Общи условия и/или закона начин.
 2. Отказът на Кредитополучателя се подава писмено чрез изпращане на известие за отказ до Кредитора на хартиен носител до пощенския адрес на адреса на управление на Кредитора или посредством Електронно изявление, изпратено от посочения от него адрес на E-mail. В известието за отказ Кредитополучателят трябва да посочи следното:
  • наименование и адрес на управление на Кредитора;
  • трите имена и ЕГН на Кредитополучателя;
  • съобщение за отказ от Договора за кредит;
  • място и час на изготвяне на съобщението.
 3. При валидно реализирано право на отказ, Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитора (1) получената Главница по Кредита, (2) Лихвата, начислена до датата на изплащане и изчислена за периода до пълното погасяване на Главницата по Кредита, (3) разноските за Допълнителни услуги, които вече са били извършени изцяло и (4) другите разходи, които съгласно Договора за кредит и/или закона са в тежест на Кредитополучателя. За размера на сумите Кредиторът уведомява Кредитополучателя в срок до 3 (три) работни дни от получаването на изявлението за отказ.
 4. Договорът за кредит се прекратява, ако правото на отказ е упражнено надлежно, а плащането по предходната точка е извършено от Кредитополучателя в пълен размер и в срок от 30 (тридесет) дни от датата на изпращане на известието за отказ до Кредитора.
 5. В случай на отказ по смисъла на тези Общи условия, Кредитополучателят не дължи обезщетения или неустойки на Кредитора, освен обезщетение за невъзстановимите суми, заплатени от Кредитора в полза на органи или институции с публични функции.

VІІ. УСВОЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТА

Усвояване на Паричния заем

 1. След сключването на Договора за кредит, Кредиторът превежда сумата на Паричния заем по Сметката на Кредитополучателя или по друг възможен начин, избран от Кредитополучателя в Заявлението за Кредит. Превеждането на сумата по Сметка на Кредитополучателя или получаването й в брой от Доставчик на платежни услуги се счита за усвояване на Паричния заем. Задължението за връщане на Кредита започва да тече от датата на усвояване на сумата на Паричния заем.
 2. Сумата на Паричния заем се предава (изплаща) на Кредитополучателя в български лева при фиксиран курс на Българска народна банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 евро се обменя за 1.95583 лева.
 3. Усвояването чрез изплащане в брой от Доставчик на платежни услуги трябва да бъде извършено в срок до 24 (двадесет и четири) часа от сключването на Договора за кредит, като този срок спира да тече през дните, обявени за официални празници на Република България и за седмични почивки по смисъла на Кодекса на труда. В случай че в тази хипотеза Кредитополучателят не усвои Паричния заем в указания срок, Кредиторът може да се откаже от Договора за кредит, като изпрати съобщение на Кредитополучателя, което се визуализира в Профила на последния.
 4. При получаване (усвояване) на сумата от Кредитополучателя в брой от офис на Доставчик на платежни услуги, Кредитополучателят се задължава да се идентифицира с лична карта, както и да подпише съответния разходооправдателен документ за получаването на сумата.
 5. В случай че Кредитът бъде усвоен на дата, различна от датата на сключването на Договора за кредит, Кредиторът изпраща на Кредитополучателя на посочения от него адрес на E-mail и в неговия Профил:
  • по Кредит с Погасителен план – актуализиран Погасителен план, в който са променят падежите съобразно датата на усвояване на Главницата и представлява неразделна част от Договора за кредит.
  • По Кредит с Револвираща лихва – актуализиран в съответствие с датата на усвояване на Главницата Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска.
 6. В хипотезите по предходната точка Кредитополучателят се задължава да погаси Кредита съобразно сроковете, посочени в актуализирания Погасителен план, респ. съобразно актуализирания Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска.

Изплащане на Кредита

 1. Кредитополучателят се задължава надлежно и своевременно да изплати (издължи) Кредита в пълен размер (Главница, Лихва, разноски и неустойки) в съответствие с договорените условия.
 2. Срокът и другите индивидуални условия за изплащането на Кредита се конкретизира от Страните в Договора за кредит, респ. Погасителния план към него.
 3. Издължаването на Кредита следва да бъде извършвано в български лева по Сметката на Кредитора. Ако датата на погасяване на изискуемо задължение се пада в неработен ден, плащането по Договора за кредит е дължимо в последния предходен работен ден. Страните се съгласяват, че при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Кредитополучателят ще дължи на Кредитодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната на курса.
 4. Задълженията за плащане на Кредитополучателя по Договора за кредит се считат за изпълнени от момента, в който всички изискуеми суми постъпят в Сметката на Кредитора.
 5. При извършването на плащания по Договора за кредит, Кредитополучателят трябва да посочи в платежното нареждане трите си имена, номера на Договора за кредит и основанието за плащане (погасяване/удължаване/частично погасяване). Кредитополучателят е отговорен за посочването на верните реквизити по нареждането за погасяване на Кредита. Кредиторът не отговаря за преводи, при които липсва информация, която да позволи идентифициране на плащането.
 6. При надлежно получаване на плащане и при техническа възможност Кредитополучателят получава известие на посочения от него адрес на E-mail и/или в Профила си. Ако Кредитополучателят, за който се отнася преводът, не може да бъде идентифициран по описанието на плащането, такова съобщение няма да бъде изпратено, а Кредитополучателят има право да се свърже с Кредитора, за да се изясни ситуацията.
 7. В случай че направено от Кредитополучателя плащане не е достатъчно за покриване на всички изискуеми суми по Договора за кредит,  непогасените задължения на Кредитополучателя по Договора за кредит се погасяват в следната последователност – (1) разходи и неустойки поради неизпълнение, (2) разходи за Допълнителни услуги, (3) Лихва, (4) други дължими суми по Договора за кредит, (5) Главница по предоставения Кредит.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

Общо предоговаряне

 1. Кредитополучателят може да поиска сключване на Анекс за изменение на Договора за кредит, включително за промяна на част или всички падежи на Погасителните вноски, респ. на вноските за разсрочено плащане по Договор за поръчителство с Гарант (ако такъв е сключен).
 2. Искането се прави от Кредитополучателя чрез написване на молба в свободен текст и се изпраща на адреса на E-mail на Кредитора. При техническа възможност искането може да се направи в специален Екран или Екрани на неговия Профил, като в края на Екрана Кредитополучателят натиска Бутон за изпращане, с което потвърждава верността и точността на данните и желанието си за предоговаряне на Кредита. По всяко време, преди натискане на Бутона за изпращане, Кредитополучателят може да коригира информацията, попълнена във формата на Екрана.
 3. В случай че Кредитополучателят има нужда от помощ при попълване на тази форма и при наличие на техническа възможност, той може да поиска съдействие от Кредитора чрез натискане на Бутон с наименование „Помощ”. Кредиторът оказва съдействие на Кредитополучателя безплатно чрез Електронни изявления или по телефон.
 4. Кредиторът може да оцени кредитоспособността на Кредитополучателя при условията за кандидатстване за нов Паричен заем, като при отказ от страна на Кредитора за предоговаряне Кредитополучателят няма право да иска Допълнителна оценка. Кредиторът винаги може да предложи на Кредитополучателя индивидуални оферти за предоговаряне.
 5. Относно процедурата по сключването на Анекс след одобрение от страна на Кредитора, съответно приложение намират разпоредбите относно сключването на нов Договор за кредит, като в този случай:
  • Електронните изявления от страна на Кредитополучателя се извършват в специални Екрани;
  • Кредиторът уведомява предварително (преди сключването на Анекса) Кредитополучателя за дължимите разноските в тази връзка;
  • Кредитополучателят трябва да влезе в своя Профил от Мобилното приложение, а ако няма инсталирано такова да го инсталира преди това на своето мобилно устройство (телефон, таблет и други подходящи устройство), и да подпише документите по предоговарянето посредством личен КЕП, издаден от ДКУУ, посочен от Кредитора.
 6. Страните се съгласяват, че при предоговаряне, респ. при предоговаряне, което води до подновяване на задължения, обезпеченията по Договора за кредит запазват своето действие и по Анекса към него, респ. по новия дълг.

Предсрочно погасяване на Кредита

 1. В случай на пълно или частично предсрочно погасяване, Кредитополучателят има право на съответно намаление на Общите разходи по Кредита за оставащата част от срока на Договора за кредит.
 2. Кредитополучателят уведомява Кредитора, като изпраща писмено съобщение чрез попълване на специален Екран в неговия Профил, поне 5 (пет) дни преди желаната датата за погасяване, като в съобщението и при наличие на техническа възможност Кредитополучателят трябва да посочи дали желае намаляване на Погасителните вноски или на срока на Договора за кредит. След получаване на такова писмено известие, Кредиторът своевременно подготвя и изпраща до Кредитополучателя информация за преизчислената актуализирана сума по Договора за кредит и проект на Анекс за предоговаряне на Погасителните вноски под формата на Електронни изявления, които се визуализират в Профила на Кредитополучателя.
 3. Относно частичното погасяване на Кредита съответно приложение намират разпоредбите относно Общото предоговаряне, като в този случай:
  • Кредиторът няма право да откаже частично плащане от страна на Кредитополучателя;
  • Ако друго не е уговорено между Страните, Кредитополучателят трябва да извърши частичното плащане в срок до 24 (двадесет и четири) часа от сключването на Анекса, с който се предоговарят Погасителните вноски.
  • Анексът по предходната точка влиза в сила от момента, в който Кредитополучателят извърши надлежно частичното погасяване, ако то е направено не по-късно от изтичането на указания срок.
 4. При предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи пълния размер на таксите за всички услуги, които са били предоставени в пълен размер, както и частичния размер на разходите за тези услуги, които се доставят за целия период на Договора за кредит – пропорционално на изпълнената част от услугата. Възнаграждението на Гаранта е разход, който се дължи към момента на влизането в сила на Договора за поръчителство с Гарант, въпреки че по договорка между страните същото може да се заплати и разсрочено.
 5. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай Кредиторът има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора за кредит е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за кредит е по-малък от една година, Кредиторът има право на обезщетение в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че Кредиторът претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК. Обезщетението на Кредитора не може да надвишава размера на Лихвата, която Кредитополучателят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на Кредита и договорената дата за прекратяване на Договора за кредит.
 6. Когато търсеното по предходната точка обезщетение от Кредитора надвишава действително претърпяната загуба, Кредитополучателят може да претендира за съответно намаляване. В този случай загубата се определя като разлика между първоначално договорената Лихва и лихвения процент, при който Кредиторът може да предложи на пазара отново като кредит предсрочно погасената сума, като се отчита въздействието на предсрочното погасяване върху административните разходи по Кредита.

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

 1. При забавено плащане на свое парично задължение по Договора за кредит, Кредитополучателят дължи на Кредитора неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума.
 2. Всички вземания по Договора за кредит стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо уведомление или покана от страна на Кредитора към Кредитополучателя, от датата на настъпване на което и да е от следните събития:
  • При непогасяване на 6 (шест) Погасителни вноски, дължими по Договор за кредит с Погасителен план, или на 6 (шест) Револвиращи лихви, дължими по Договор за кредит с Револвираща лихва;
  • При прекратяване на Договор за поръчителство с Гарант.
  • При отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банката, издала банкова гаранция в полза на Кредитора.
  • В други договорени между страните случаи.
 3. Всички вземания по Кредита могат да бъдат обявени за предсрочно изискуеми с едностранно уведомление, отправено от страна на Кредитора до Кредитополучателя в следните случаи:
  • Ако се установи, че Кредитополучателят е предоставил неверни и/или неточни сведения, послужили като основание за Кредитора да отпусне Паричния заем.
  • При неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е задължение по Договора за кредит и приложенията към него, извън посочените в предходната точка, вкл. при неизпълнение на задължение по друг Договор за кредит с Кредитора.
  • Когато Кредитополучателят е станал неплатежоспособен.
  • Обезпечението стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок, или когато Кредитополучателят със своите действия е намалил даденото на Кредитора Обезпечение.
  • Кредитополучателят не издължава суми по други договори за кредит.
  • Ако Личен поръчител е прекратил (развалил) едностранно Договора за поръчителство, по който е страна.
  • Ако Личен поръчител е оттеглил съгласие, което е дал съгласно императивни правни норми.
  • В други договорени между Страните случаи.
 4. В случай на предсрочна изискуемост на вземанията по Договор за кредит, Кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на Кредитора цялата остатъчна към датата на предсрочната изискуемост Главница, както и начислената или подлежаща на начисляване до датата на предсрочната изискуемост Лихва. Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото непогасено задължение (Главница и Лихва), считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва за забава.
 5. При неизпълнение на Договора за кредит от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има право:
  • Да предоставя на свои Партньори информация относно неизпълнението на договорните задължения от страна на Кредитополучателя, вкл. лични данни и финансова информация за Кредитополучателя за целите на събирането на вземания.
  • Да предоставя изискуема по закон информацията на ЦКР относно задлъжнялостта на Кредитополучателя.
  • Да завежда производства за събиране на своите вземания чрез съдебни или други законови процедури съгласно българското законодателство.
 6. Съобщенията, които Кредиторът прави до Кредитополучателя във връзка с неизпълнение на Договора за кредит, се изпращат като Електронни изявления и се счита, че са получени надлежно от него, в това число Кредиторът може да изпраща на Кредитополучателя и текстово съобщение /SMS/, напомнителни писма и/или покани на посочения в Профила и/или Договор за кредит мобилен телефонен номер, респ. на друг телефонен номер, на който Кредитополучателят може да бъде открит или чрез който може да се получи информация от страна на Кредитора, на физическия и/или адреса на неговия E-mail, както и на адрес по месторабота на Кредитополучателя.
 7. Кредиторът не носи отговорност:
  • за вреди в резултат от нарушения на дейността на пощенските услуги, електронни и/или други средства за комуникации, както и на други технически устройства, които са свързани с дейността  на Кредитора, включително но не само смущения в работата на комуникационни средства (1) в резултат от забавяния на електронни съобщения или пълна или частична загуба на електронни съобщения, в резултат от доставяне на неправилни или погрешни съобщения, (2) в резултат от нарушаване на функционалността на Сайта и/или Мобилното приложение, или (3) в резултат от нарушаване на дейността на системи за обмен на електронни данни и на платежни системи.
  • за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи или затрудняващи използването на Сайта и Мобилното приложение вследствие на Интернет-връзката, която Потребителят/ Кредитополучателят използва или във връзка с експлоатиране на мобилното му устройство, вкл. в случай че регистрацията на Потребителя или използването на Сайта и Мобилното приложение са невъзможни или затруднени по технически причини, които са следствие от настъпване на обстоятелства извън контрола на Кредитора и/или Потребителя/ Кредитополучателя (непреодолима сила, случайно събитие и др.).
  • за направени от страна на Кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и/или на лица, извън посочените в Заявлението за Кредит, Договора за кредит и/или Общите условия, вкл. направени по избор на Кредитополучателя плащания във връзка с Договора за Кредит.
  • за вреди (претърпени загуби и/или пропуснати ползи), настъпили в резултат (1) на разкриване на Потребителско име и/или Парола за достъп от Потребителя/Кредитополучателя на друго лице, вкл. (2) на отнемане на достъп до Профила от страна на трето лице, както и (3) на промяна на телефонен номер и/или адрес на E-mail на Потребителя/ Кредитополучателя, и необявяване в Профила на тези обстоятелства.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът за Кредит се прекратява в следните хипотези:
  • по взаимно съгласие между Страните;
  • при неусвояване на Паричния заем в договорения срок и размер;
  • с изтичане на срока на Договора за кредит, ако Кредитополучателят е заплатил всички дължими и изискуеми суми по Кредита;
  • при разваляне на Договора за кредит поради неизпълнение на една от Страните;
  • с надлежно упражнено право на отказ на Кредитополучателя съгласно условията на Договора за кредит и Общите условия, след като Кредитополучателят заплати всички дължими суми по Кредита;
  • с едностранно предизвестие от страна на Кредитора за прекратяване на Договора за кредит при неизпълнение на Кредитополучателя;
  • с едностранно предизвестие от страна на Кредитора, в случай че след сключването на Договора за кредит Кредиторът узнае, че по силата на приложимото законодателство Кредитополучателят е подлежал или вече подлежи на разширена комплексна проверка по смисъла на ЗМИП.
  • в други случаи, посочени в Общите условия, Договора за кредит и приложимото законодателство.
 2. Във всички случаи на прекратяване или разваляне, платените от Кредитополучателя по Договора за кредит суми (Главница, Лихва, разходи, неустойки, такси и др.), не подлежат на връщане, освен ако друго е предвидено в Общите условия, Договора за кредит, закона, респ. ако Кредитодателят и Кредитополучателят уговорят друго.
 3. Страните не поемат отговорност за неизпълнение на задълженията им поради Непреодолима сила. Всяка от Страните може да се позовава на Непреодолима сила, само ако до момента на настъпването й е изпълнила задълженията си по Договора за кредит. Страната, която не може да изпълни задълженията си поради Непреодолима сила, се задължава незабавно да уведоми писмено другата Страна в какво се състои Непреодолимата сила и възможните последици за изпълнението на Договора за кредит. Докато Непреодолимата сила трае, изпълнението на задълженията на Страните се спира. След прекратяването на непреодолимата сила, засегнатата Страна трябва незабавно да продължи изпълнението на задълженията си.

 

ХІ. СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. При изпълнение на Общите условия и Договора за кредит Страните ще действат добросъвестно и ще се стремят да уреждат по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки възникналите спорове между тях, включително като ползват договорените между страните и/или регламентираните в действащото законодателство, извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове. Ако Страните не уредят извънсъдебно даден спор, той може да бъде отнесен за решаване от компетентния съд на Република България.
 2. В случай че Кредитополучателят има възражения във връзка с изпълнението на задълженията на Кредитора по Общите условия и Договора за кредит, той следва да подаде писмено възражение (жалба) до Кредитора, в което следва да изложи оплакването си, искането си към Кредитора и конкретните факти, на които се позовава, както и да приложи писмените доказателства за тях, с които разполага.
  • Възражението се подава от Кредитополучателя най-късно в 7-дневен срок от настъпването на причината за възражението, освен в случаите, за които е предвиден друг срок в Общите условия, Договора или закона. Кредиторът разглежда всяко постъпило писмено възражение на Кредитополучателя по съответната своя процедура. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, отговарящо на изискванията по тази точка, в 30-дневен срок от получаването му. Ако изложеното във възражението е непълно или неясно, или към него не са приложени необходимите доказателства за изясняване на случая, Кредиторът изисква от Кредитополучателя допълване, респ. уточняване на необходимите данни във възражението му и/или представяне на доказателствата, на които Кредитополучателят се позовава и са необходими за изясняване на случая.
  • Ако Кредиторът не се произнесе в предвидения в предходната точка срок, както и когато решението му не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите. С приемането и подписването на тези Общи условия и Договора за кредит Кредитополучателят декларира, че е информиран от Кредитора за наличието на възможността и за реда, по който може да сезира помирителните комисии със спора.
 3. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Общите условия и Договора за кредит до Комисията за защита на потребителите (наричана накратко „КЗП”) в съответствие с правилата на ЗПК. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл.”Славейков” 4а, уеб страницата й – www.kzp.bg, a електронният й адрес: info@kzp.bg.

 

ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Ако друго не следва от разпоредбите и/или естеството на Договора за кредит и Договорите за поръчителство (ако такива се сключват), Общите условия влизат в сила от момента, в който са подписани от Страните, респ. от Потребителя – относно отношенията между Кредитора и Потребителя до момента на сключването на Договор за кредит или Договор за поръчителство.
 2. Освен ако друго следва от тези Общи условия и закона, Договорът за кредит и Договорите за поръчителство може да бъдат изменяни и/или допълвани само и единствено по взаимно съгласие на Страните по съответния договор, във вид на Електронни документи, подписани от всяка Страна по начина, по който е подписла съответния първоначален документ.
 3. Договорът за кредит, Договорите за поръчителство, Общите условия и всички документи по регистрацията на Профил, по отпускането на Паричен заем и по учредяване на поръчителството (ако такова се прави) се съставят и сключват на български език, на който език ще се изготвят и подписват всички уведомления и съобщения между Страните и цялостната им комуникация във връзка с изпълнението, изменението и/или прекратяването на съответния договор.
 4. По отношение на обработването на лични данни за целите на превенцията на изпиране на пари (наричано накратко „ИП”) и финансиране на тероризъм (наричано накратко „ФТ”) се прилагат GDPR и Законът за защита на личните данни на Република България (наричан накратко „ЗЗЛД”), доколкото в ЗМИП и ЗМФТ не е предвидено друго. Обработването на лични данни за целите на превенцията на ИП и ФТ се смята за въпрос от обществен интерес съгласно GDPR и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и чл. 34 от същия регламент.
 5. Освен ако друго е уговорено между Страните в разпоредбите на тези Общи условия или в съответния договор, кореспонденцията между тях ще се извършва надлежно по следните начини, респ. ще се изпраща до следните адреси:
  • До Кредитора:
  • Адрес на управление, обявен в Търговския регистър и в Договора за кредит
  • Офис, обявен в Сайта и/или Мобилното приложение
  • Адрес на Е-mail, обявен в Сайта и/или Мобилното приложение
  • До Кредитополучател:
  • Постоянен адрес
  • Настоящ адрес
  • Адрес на Е-mail, обявен в неговия Профил
  • Съобщение в неговия Профил, като в случай, че в срок до 3 (три) дни Кредитополучателят не е влязъл в своя Профил и не е отворил съобщението до него, съобщението се счита за получено надлежно от него.
  • SMS до обявения в Профила мобилен телефонен номер
  • До Личен поръчител:
  • Постоянен адрес
  • Настоящ адрес
  • Адрес на Е-mail, обявен в неговия Профил
  • Съобщение в неговия Профил, като в случай, че в срок до 3 (три) дни Личният поръчител не е влязъл в своя Профил и не е отворил съобщението до него, съобщението се счита за получено надлежно от него.
  • SMS до обявения в Профила мобилен телефонен номер
  • До Гарант:
  • Адрес на управление, обявен в Търговския регистър и в Договора за поръчителство
  • Офис, обявен в Сайта и/или Мобилното приложение
  • Адрес на Е-mail, обявен в Сайта и/или Мобилното приложение
 6. Данните за комуникация с Личните поръчители се указват в Договорите за поръчителство с тях.
 7. Потребителят/Кредитополучателят/Личният поръчител няма право да променя едностранно договорено средство за комуникация с него.
 8. Недействителността на разпоредба на Договора за кредит, Общите условия и/или на друг подписан от която и да е от Страните документ, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга разпоредба от посочените документи.
 9. Страните се съгласяват, че всички думи, които се съдържат в Договор за кредит, Договор за поръчителство (ако такъв се сключва), Общите условия и другите подписани от тях документи във връзка с получаването на Паричен заем, и които са изписани в единствено или множествено число, може да се тълкуват и като изписани в множествено или единствено число, ако от общия смисъл на текста и волята на Страните може да се направи такъв извод.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „ЗИ-МЕТРИКС” АД на 16.05.2022 г., на която дата същите са публикувани в Сайта и Мобилното приложение.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ЗИ-МЕТРИКС” АД

1. „Зи-Метрикс” АД („Зи-Метрикс”, „Дружеството” или „Администраторът”) е търговско дружество с ЕИК 200888528, седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76, ет. 3; телефони за контакт 0700 11 118; електронен адрес: office@cashbox.bg; уебсайт www.cashbox.bg; електронен адрес на лице за контакт по въпросите, свързани със защита на личните данни dpo@cashbox.bg

2. „Зи-Метрикс” АД е финансова институция, вписана в регистъра по чл.3а от Закона за кедитните институции, воден от Българска народна банка под номер BGR00172. Дружеството предоставя кредити на физически лица от разстояние чрез уебсайт и мобилно приложение.

 

3. „Зи-Метрикс” АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (наричан накратко „ЗЗЛД”) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан накратко „Регламента”).

II. ВЪВЕДЕНИЕ

4. Администраторът събира и обработва лични данни при стриктно спазване на изискванията на българското и европейското законодателство, като зачита неприкосновеността на своите клиенти – физически лица (наричани по-долу още „Потребител”, „Клиент”, „Кредитополучател”) и поема сериозен ангажимент по отношение поверителността на личните им данни. В съответствие с приложимото законодателство и добрите практики в съответната сфера Зи-Метрикс прилага широк спектър от технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти.

5. Настоящата Политика за поверителност („Политиката”) има за цел да разясни как и защо Администраторът обработва лични данни. Зи-Метрикс призовава и насърчава всеки един потребител да се запознае със съдържанието на тази Политика, като в случай на въпроси, искания, оплаквания и/или необходимост от допълнително разяснение по съдържанието й да се обърне най-напред към Дружеството на посочените по-горе координати. С достъпа си до и използването на уебсайта и услугите на Дружеството клиентите потвърждават, че са имали подходяща възможност да се запознаят с настоящата Политика за поверителност, че я разбират и  са съгласни да бъдат обвързани от нея. Ако клиентите не са съгласни с нейните разпоредби, трябва незабавно да прекратят използването на уебсайта и всички услуги, предоставени от Дружеството.

 

III. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

6. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Съгласно законодателството в сферата на защита на данните някои видове лична информация са по-чувствителни. Това са т.нар. „чувствителни” или „специални категории” лични данни, които обхващат информация, разкриваща расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения и политически възгледи, членство в синдикати, генетични или биометрични данни, информация относно здравето или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице.

7. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

8. Зи-Метрикс гарантира, че личните данни са:

a) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“). Зи-Метрикс събира, обработва и съхранява лични данни при ясни и прозрачни условия. За Администратора е от водещо значение субектите на лични данни да са уведомени защо и как се извършват тези процеси;

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Зи-Метрикс не използва лични данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен със съгласието на субекта на данните или в случаите, изрично предвидени в закона;

в) подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“). Зи-Метрикс събира лични данни в минимален обем – само за целта и срока, за които са необходими в рамките на осъществяваните дейности, както и за постигане на висок стандарт на персонализирани продукти и услуги;

г) точни и поддържани в актуален вид. Предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

д)  съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

V. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ЗИ-МЕТРИКС СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА

9. Зи-Метрикс обработва лични данни на:

а) Потребители, Кредитополучатели, Лични поръчители (по смисъла на Общите условия на „Зи-Метрикс” АД за предоставяне на кредити на физически лица от разстояние чрез уебсайт и мобилно приложение);

б) Клиенти, които сключват договор за продукт и/или услуга на „Зи-Метрикс” АД, различен от паричен заем, или които подават искане за сключване на такъв договор, вкл. искане за получаване на персонализирани и неперсонализирани оферти;

в) лица, които подават жалба/искане/предложение, без да са клиенти на „Зи-Метрикс” АД;

г) други субекти на данни по смисъла на Регламента.

10. Зи-Метрикс обработва различни видове лични данни в зависимост от целите на обработка, включително:

 • идентификационна информация (напр. три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, вкл. и копие от него, постоянен и настоящ адрес, всяко гражданство на лицето, място и дата на раждане, данни за професионална дейност, лицеви изображения, глас, почеркови признаци, IP адрес, уникален клиентски номер, генериран от Зи-Метрикс);

 • информация за връзка и контакт (напр. телефонни номера за връзка, вкл. и на трети лица/свързани лица, пощенски адрес и адрес на електронна поща; адрес по месторабота);

 • демографски характеристики (напр. пол, възраст, местоживеене);

 • информация за гражданското състояние (напр. семейно положение, данни за свързани лица, брой деца);

 • информация за образование и заетост (напр. ниво на образование, заетост, работодател, длъжност, възнаграждение; за студенти – напр. учебно заведение, факултет, факултетен номер, професионално направление, специалност, курс, редовна/задочна форма на обучение);

 • банкови, финансови и трансакционни данни (напр. данни за банкови сметки или друг възможен начин за усвояване на Кредита, избран от Кредитополучателя в Заявлението за Кредит, информация за кредитна или дебитна карта (в случай че клиентът е избрал да заплаща своите задължения чрез директен дебит), погасителен план, извършени и дължими плащания, друга банкова и платежна информация във връзка с направените транзакции в изпълнение на договорните задължения);

 • данъчна и осигурителна информация (напр. наличие на публични задължения, данъчен номер, данъчен статус);

 • данни за кредитоспособност (наличие или липса на сключен трудов/граждански договор, както и данни за работодател/възложител (стаж, длъжност, професия, възнаграждение, срок на договора); данни от регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ) (наличие на трудов договор, пенсии и др.), Министерство на вътрешните работи (МВР), Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Народна банка (БНБ), Главна дирекция „Гражданска регистрация и обслужване“ (ГРАО), Търговски регистър (ТР), Имотен регистър (ИР) и др.; осигурителен доход; общ месечен доход; имуществено състояние; образование; здравноосигурителни вноски; кредитна история; наличие или липса на парични задължения (лични или като солидарен длъжник) към други кредитори, размерите на тези задължения, текущите погасявания и забави по тези задължения, остатъчните размери на задълженията и сроковете за тяхното погасяване; наличие или липса на наложени запори или възбрани от трети лица; размер на месечните разходи, както и подробна разбивка на тези разходи и основанието за тяхното заплащане; данни за семеен статус и наличие и брой деца; данни за свързани лица; наличие или липса на собствени недвижими имоти, техния вид и местонахождение; данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от Българска народна банка за номерата на банковите сметки на клиента, упълномощените да се разпореждат с тях лица, данни за запори по банковите сметки, както и данни за сейфове в банки и техните пълномощници, ако има такива);

 • данни от ползвани и отказани продукти/услуги на Зи-Метрикс;

 • данни, свързани с навици и предпочитания (напр. данни, свързани с използването на продукти и услуги на Зи-Метрикс; данни от взаимодействия със Зи-Метрикс: офиси (доклади за контакти), интернет страници, приложения, социални медийни страници, срещи, обаждания, чат, имейл, интервю, телефонни разговори);

 • адрес на интернет протокол (IP), Cookies и данни за устройството при достъп до Сайта или Мобилно приложение. Зи-Метрикс може да събира информация за устройството или компютъра, който потребителят използва за достъп до услугите, включително, когато има такива, уникалните идентификатори на устройството или компютъра, операционната система, типа на браузъра (доколкото е относимо) и информация за мобилната мрежа, както и телефонния номер и местоположението на устройството. Когато Потребителят използва услугите или разглежда съдържанието на Сайта, Зи-Метрикс може автоматично да събира и съхранява определена информация в регистрационните файлове на сървъра, включително, но не само, адреси на интернет протокол (IP), тип на браузъра, операционна система, препращащата уеб страница, посетени страници, местоположение, мобилен оператор на Потребителя, идентификатори на устройства и приложения, термини за търсене, доставчик на интернет услуги (ISP), данни за кликване, език, данни за преглед и излизане с дата и час и информация за бисквитките. Зи-Метрикс може да асоциира информацията за устройството с информацията за регистрация и ще третира комбинираната информация като лични данни в съответствие с тази политика, докато е комбинирана; Данни, получени от партньорски организации и събрани посредством Cookies на техни сайтове;

 • местоположение;

 • данни от видеонаблюдение при посещение в офис на Зи-Метрикс, извършвано с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели;

 • гласов запис от телефонни разговори;

 • данни за принадлежност към категорията видна политическа личност по смисъла на чл.36 от ЗМИП;

 • данни за произход на средствата/източник на имущественото състояние.

11. Зи-Метрикс може да събира и обработва чувствителни данни само след получаване на изрично предварително съгласие на субекта на данни: биометрични данни (напр. пръстов отпечатък, модел на глас или модел на лице, които могат да бъдат използвани за идентификация, проверка на идентификация и за целите на сигурността) и др.

12. Данните, които Зи-Метрикс обработва, могат да бъдат предоставени директно от субекта на данните или да бъдат получени от следните източници, с цел потвърждаване или допълване на базите данни на Дружеството: регистри с бази данни на държавни органи и др. (напр. Национален осигурителен институт (НОИ), Национална агенция по приходите (НАП), Министерство на вътрешните работи (МВР), Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Народна банка (БНБ), Централен регистър на длъжниците (ЦРД) към Камарата на частните съдебни изпълнители, Главна дирекция „Гражданска регистрация и обслужване“ (ГРАО) или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите); бази данни, които са публично достъпни от трети страни; доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги (напр. при идентификация на Потребител); използване на уебсайт и приложения; при наличие на съгласие, дадено на трети страни да ги споделят със Зи-Метрикс.

13. Специфични случаи на събиране на лични данни, включително непряко събиране: в определени случаи Зи-Метрикс обработва лични данни, без да има пряка/директна връзка със субекта на данни (например, когато работодател предостави информация или данни за контакт са предоставени от някой друг клиент, ако субектът на данни е например: член на семейството; пълномощник; лице за контакт; бенефициент/наредител на платежни трансакции, извършени за/от клиенти; акционер на дружество; представител на юридическо лице; персонал на доставчик на услуги и търговски партньори.) Данни могат да бъдат получени и от трето лице, с което е проведено себеседване като част от оценката на кредитоспособността на клиент.

VI. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

14. Зи-Метрикс обработва лични данни за следните цели:

 • За предоставяне на продукти и/или услуги на „Зи-Метрикс” АД, за управление на взаимоотношенията с клиентите и за упражняване на законови права и задължения на „Зи-Метрикс” АД във връзка с предоставяни продукти и/или услуги, включително за събиране на парични вземания;

 • За сключване и изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна или представляващ друго лице; за изпълнение на договор, по който „Зи-Метрикс” АД или субектът на данни встъпва/замества в правата и/или задълженията друго лице, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор;

 • За оценка на кредитоспособност и анализ на кредитния риск, включително и чрез профилиращи дейности; за оценка, включително чрез автоматизирано вземане на решение, дали „Зи-Метрикс” АД може да предложи продукт или услуга и при какви условия. При извършване на профилирането се анализира информация за финансови показатели, потребителско поведение и навици, с цел предлагането на определен продукт и/или услуга;

 • За проверка на актуалността, верността и пълнотата на получената информация, включително чрез независими източници и регистри;

 • За извършване на дейности по предотвратяване и разкриване на измами;

 • За прилагане на мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

 • За разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка;

 • За охрана на зони и помещения и контрол на достъпа –  чрез системи за видеонаблюдение, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол;

 • За осигуряване на мрежова, информационна, физическа сигурност, включително предотвратяване на неоторизиран достъп до електронни съобщителни мрежи, управление на ИТ, управление на инфраструктурата (напр. споделени платформи) и непрекъснатост на работата;

 • За подобряване управлението на риска;

 • За извършване на поведенческо таргетиране – проследяване на потребителското поведение на сайтовете на Зи-Метрикс, включително, но не само: посетени страници, извършени действия, детайли за устройствата, от които е посещаван Сайта и Мобилното приложение, IP адреси и други детайли;

 • За проучване на клиентската удовлетвореност, извършване на маркетингови и пазарни проучвания;

 • Само след отделно съгласие на субекта на данни – за директен маркетинг на продукти и/или услуги на „Зи-Метрикс” АД, включително чрез предварително профилиране. При извършване на профилирането се анализира информация за предпочитания, навици, потребителски избори, с цел подобряване на качеството на клиентското обслужване и популяризиране на продукти и услуги;

 • За планиране, отчетност и/или статистика.

VII. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

15. Съгласие

Зи-Метрикс обработва лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ от Регламента, в случаите когато е необходимо изричното, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни на субекта на данните. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на лични данни и субекта на данни вземе информирано решение да не го предостави, Зи-Метрикс може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на лични данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, субектът на данни може да го оттегли по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

16. Договор

Зи-Метрикс обработва лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламента, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато субектът на данни предприеме стъпки за сключване на договор със Зи-Метрикс и/или сключи договор със Зи-Метрикс, е необходимо да предостави информация, представляваща лични данни, за да може Зи-Метрикс да предостави съответния продукт или услуга. Непредоставянето на лични данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които субектът на данни е изявил желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

17. Законово задължение

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламента,  Зи-Метрикс обработва лични данни, за да спазва законовите си задължения, посочени в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за електронната търговия, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, както и в останалото приложимо законодателство.

18. Легитимен интерес

На основание чл. 6, б.“ е“ от Регламента, Зи-Метрикс обработва лични данни за целите на легитимния си интерес, в случаите, когато се извършват дейности по: охрана и контрол на достъпа; аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа, борба с измамите, документиране на проведена комуникация; когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание; за проучване и подобряване на клиентското обслужване; за подобряване управлението на риска; за целите на вътрешното обучение; за създаване на обобщени статистически данни, тестове и модели; за отчетни цели; за поддържане записите си и за други административни цели; за целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи.

Зи-Метрикс се основава на легитимни интереси, при условие, че интересите или основните права и свободи на субекта на лични данни нямат преимущество, като се вземат предвид основателните очаквания на субектите на данни въз основа на техните взаимоотношения с Дружеството.

Когато обработването на лични данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси на Зи-Метрикс, субектът на данни може да възрази по всяко време срещу обработването за конкретната цел.

19. Ако Зи-Метрикс възнамерява да използва лични данни за цели, които не са изложени в настоящата Политика за поверителност, се ангажира преди това да уведоми съответните субекти на данни за конкретната цел.

20. Зи-Метрикс събира, обработва и съхранява лични данни за следните конкретни цели и основания, неизчерпателно изброени по-долу:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН (личен номер на чужденец) или аналогичен идентификатор, дата и място на раждане, всички данни от лична карта (паспорт или друг документ за самоличност за чужденец), всяко гражданство на лицето, държава на постоянно пребиваване и адрес; данни за професионална дейност; ниво на образование

За клиент ЮЛ – посочените по-горе данни на законните представители, пълномощници и действителни собственици

Регистрация на потребител в сайта/мобилното приложение/създаване на профил

Идентификация и проверка на идентификацията на клиент физическо лице/личен поръчител

Осъществяване на контакт

Оценка на кредитоспособност

Сключване и изпълнение на договор, договорна и извъндоговорна отговорност по съдебен или несъдебен ред

Отговор на запитвания, въпроси и жалби

Изпълнение на задължения по томболи/игри/промоции

Изпълнение на законово задължение по Закона за потребителския кредит (ЗПК)

Изпълнение на законово задължение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Преддоговорни взаимоотношения; Сключване/изпълнение на договор

Телефон

Свързване с клиента / Изпълнение на задължения по сключен договор

Предлагане на продукти и услуги на Зи-Метрикс, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг

Преддоговорни взаимоотношения; Сключване/изпълнение на договор

Съгласие

Адрес

Свързване с клиента; Необходимо за индивидуализация при сключване на договор и предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор

Сключване/изпълнение на договор

E-мейл/СМС/Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления)

Свързване; Сключване на договор и предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор

 

Предлагане на продукти и услуги на Зи-Метрикс, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг

Преддоговорни взаимоотношения; Сключване/изпълнение на договор

 

Съгласие по чл.261  от Закона за електронните съобщения

Данни от Централен кредитен регистър, както  и данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от БНБ

Оценка на кредитоспособност (и чрез автоматизирано вземане на решение дали Зи-Метрикс да предложи продукт/услуга и при какви условия)

Преддоговорни взаимоотношения; Сключване/изпълнение на договор за кредит

Законово задължение по чл. 16 от ЗПК

Данни от регистрите на НОИ/НАП – наличие на трудовова заетост, осигуряване 6 месеца назад, пенсии

Оценка на кредитоспособност

Проверка на верността на предоставени данни от клиент

Сключване/изпълнение на договор

Законово задължение по чл. 16 от ЗПК

Данни от ГРАО, Търговски регистър, Имотен регистър

Идентификация/проверка на идентификацията на клиент

Оценка на кредитоспособност

Проверка на верността на предоставени данни от клиент

Сключване/изпълнение на договор

Законово задължение по чл. 16 от ЗПК

Законово задължение по чл.52 и сл. от ЗМИП

Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

Оценка на кредитоспособност

Сключване/изпълнение на договор

Законово задължение по чл. 16 от ЗПЧ

Данни за семейно положение и свързани лица

Оценка на кредитоспособност

Сключване/изпълнение на договор

Законово задължение по чл. 16 от ЗПЧ

Данни от санкционни и др. списъци/бази данни на ЕС, ООН и др. във връзка с изискванията на ЗМИП и ЗМФТ

Идентификация/проверка на идентификацията на клиент

Проверка и оценка на риска/определяне на рисков профил на клиент

Законово задължение по чл.10 и др. от ЗМИП

Данни за принадлежност към категорията видна политическа личност по смисъла на чл.36 от ЗМИП и за свързани лица

Комплексна проверка на клиент

Проверка и оценка на риска/определяне на рисков профил на клиент

Законово задължение по чл.42 от ЗМИП

Данни за произход на средствата/източник на имущественото състояние

Комплексна/разширена комплексна проверка на клиент

Законово задължение по чл.66 от ЗМИП и чл.27 от ППЗМИП

Банкови сметки, плащания и данни за транзакциите

За усвояване на кредита

За проверка при плащане: информация за лицето, което е платило, основанието за това, кога и по какъв начин е направено плащането

 

Сключване/изпълнение на договор

Законен интерес – за сигурността на клиент и сигурността на Зи-Метрикс за целите на борба с измамите и изпирането на пари/финансирането на тероризма.

Законово задължение по ЗМИП/ЗМФТ.

Данни от сайта – за дейност на сайта/приложението, вкл. записи за достъп, взети кредити, плащания и др.

Ползване на услугите, предоставяни чрез сайта

Сключване/изпълнение на договор

Законен интерес

Проверка на заявените от кредитоискателя лични данни за свързани лица

Оценка на кредитоспособност

Предотвратяване на измами

 

Сключване/изпълнение на договор

Законен интерес

Данни от МВР за валидност на лична карта и данни от аналогични системи/бази данни за проверка

Проверка на предоставени данни от клиент

Сключване/изпълнение на договор за кредит

Законен интерес

Законово задължение по ЗМИП

Семейно положение/ брой членове на домакинството

Оценка на кредитоспособността

Сключване/изпълнение на договор

Законово задължение по чл. 16 ЗПК

Други кредити

Оценка на кредитоспособност

Сключване/изпълнение на договор за кредит

Законово задължение по чл. 16 ЗПК

Имуществено състояние на кредитополучател

Оценка на кредитоспособност

Законен интерес

Законово задължение по чл. 16 ЗПК

Данни на лице за контакт, ако са събрани такива

Осигуряване на възможност за контакт с клиент

Съгласие на лицето

Законен интерес

Проверка на данните на лицето за контакт, ако са събрани такива в бази данни на свързани лица

Предотвратяване на измами

Оценка на кредитоспособност

Законен интерес

Копие от лична карта

Идентификация на клиент

Законово задължение по чл.53, ал.1 от ЗМИП

Записани разговори по телефона, чат сесии, видеонаблюдение (изображения от записи на видеокамери)

Идентификация и предотвратяване на измами

Оценка на кредитоспособност

Доказване на изпълнението на договорни задължения

Наблюдение и подобряване на качеството на предоставяните услуги

Обучение и оценяване на служителите/представителите на Зи-Метрикс

Опазване на имущество

Законен интерес

Потребителско име, данни за вход и парола

Данни, които предоставят информация за използването на сайт и приложения на Дружеството (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, от което се използват онлайн услугите или Сайта, данни за влизане, начало и край на регистрацията в Сайта, продължителност на престоя на определени страници)

Използване на регистрирания потребителски профил

Cookies – За подобряване на Сайта на Зи-Метрикс и други цели, посочени в Политиката за бисквитките

IP адрес – За активиране на онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения; за защита срещу незаконно съдържание – при оставяне на коментари/чатове; при абониране за бюлетин.

Данни, свързани с устройството, от което се използват онлайн услугите или Сайта – За доказване на изпълнение на договорни задължения, за борба с онлайн измамите и изпирането на пари/финансирането на тероризма

Подобряване на обслужването и статистически цели

Преддоговорни взаимоотношения; Сключване и/или изпълнение на договор

Законен интерес

 

 21. Зи-Метрикс предоставя лични данни на определени категории трети лица, за да може да  предложи качествено, бързо и комплексно обслужване и продуктите и услугите на Дружеството да покриват очакванията на клиентите.VIII. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО ЗИ-МЕТРИКС РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ

22. Зи-Метрикс не предоставя лични данни на трети лица, преди да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай Зи-Метрикс остава отговорен Администратор за сигурността на личните данни.

23. Зи-Метрикс използва лични данни единствено за целите, за които са събрани. При никакви обстоятелства не продава или споделя лични данни с някоя трета страна за нейни цели (освен в случаите посочени по-долу). Субектите на данни, предоставили личните си данни на Зи-Метрикс няма да получават маркетинг съобщения от никоя друга организация, като резултат от споделяне на данните си със Зи-Метрикс, освен след изрично съгласие за това.

24. Категориите лица, на които е възможно Зи-Метрикс да предоставя лични данни, включително находящи се извън Европейския съюз, включават: Партньори по смисъла на Общите условия на „Зи-Метрикс” АД за предоставяне на кредити на физически лица от разстояние чрез уебсайт и мобилно приложение; доставчици на услуги (включително за оценка на кредитния рейтинг на потребители/кредитополучатели; за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите на Зи-Метрикс; за създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение; рекламни и PR-агенции); лица, на които е възложено по силата на договор да оказват съдействие във връзка с управлението и събирането на вземания; лица, на които Зи-Метрикс прехвърля или възнамерява да прехвърли свои вземания; лица, на които Зи-Метрикс възлага да връчват уведомления за предсрочна изискуемост по договори за кредит или друга форма на финансиране (напр. нотариуси, ЧСИ и др.); външни контактни центрове; независими агенти, посредници или брокери; медиатори; помирителни комисии; лица, с които Зи-Метрикс е в договорни взаимоотношения за съвместно създаване или предоставяне на продукти и/или услуги; пощенски оператори и куриерски фирми; предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги; банки и платежни институции, обслужващи плащанията от клиенти на Зи-Метрикс; индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и E-privacy политиките, като Google и Facebook (съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология); лица, на които във връзка с обработването за посочените по-горе цели Зи-Метрикс  възлага обработването на лични данни по организационни причини (като напр. поддръжка на оборудване и софтуер/хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства; разработване и поддръжка на системи, съхранение на данни, контрол на достъпа до помещения и др.); компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например финансови/съдебни/правоприлагащи/надзорни/регулаторни органи или агенции; ако е приложим автоматичен обмен на финансова информация – юрисдикцията/ите, на която/ито субектът на данни е местно лице за данъчни цели; лица с определени от закона права и задължения, включително: адвокати, нотариуси, държавни/частни съдебни изпълнители, одитори,  застрахователи и застрахователни посредници, и др.; по изрично волеизявление/упълномощаване от страна на субект на лични данни – когато лични данни се предоставят на трето лице, за да се изпълни поискано от клиент действие/услуга; на основание предоставено съгласие на клиент – когато лични данни се предоставят на трето лице въз основа на договор с маркетингова цел, за осъществяване на директен маркетинг.

25. Трансграничен трансфер

По принцип личните данни, които Зи-Метрикс събира и обработва се трансферират и съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В някои случаи Зи-Метрикс може да реши да използва услугите на доставчик извън ЕИП, което означава, че лични данни се прехвърлят, обработват и съхраняват извън ЕИП. Освен това, за осъществяване на дейността си Зи-Метрикс използва различни софтуерни продукти и онлайн инструменти, базирани на облачни услуги. Като част от използването на тези услуги, лични данни могат да бъдат прехвърляни в други страни, включително тези извън ЕИП, или за целите на съхранението, или ако бъдат ангажирани доставчици, подизпълнители или трети лица, които са базирани или имат операции в чужбина.

Правната защита на личните данни в страни извън ЕИП може да не е равностойна на нивото на защита, предоставено в ЕИП. Въпреки това, Зи-Метрикс предприема стъпки за въвеждане на подходящи предпазни мерки за защита на личните данни, като например използване на одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. Предоставяйки личните си данни на Зи-Метрикс, клиентите се съгласяват с това прехвърляне, съхранение или обработка на място извън ЕИП, а Зи-Метрикс гарантира, че предприема мерки, за да се увери, че данните са защитени, и че тези трансфери са в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

26. Онлайн поверителността и сигурността са важен аспект на всяко клиентско обслужване и Зи-Метрикс приема това изключително сериозно. Сигурността на информацията, документите и данните на клиентите е основен приоритет на Зи-Метрикс.  Дружеството поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазване на сигурността и неприкосновеността на личните данни и за защита от случайно или незаконно унищожаване, загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, Зи-Метрикс може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

27. Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Зи-Метрикс  в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.

28. Зи-Метрикс използва технологии и следва добри практики, препоръчвани от международни организации като IEEE, PCI DSS (стандарт за сигурност за търговци и процесори на платежни карти) и ISO. Онлайн формулярите винаги са криптирани и мрежата е защитена и рутинно наблюдавана. Дружеството използва SSL сертификат, като в Сайта са вградени най-съвременните технологии под формата на криптирана връзка, която гарантира сигурността на личните данни. Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. Зи-Метрикс, посредством изрични вътрешни правила, въвежда технически и организационни мерки, изразяващи се в условия и ред за събиране, обработване и съхраняване на личните данни на своите клиенти, както и стриктни правила за осъществяване на контрол относно спазването им, осигуряващ най-всеобхватна защита от нежелан достъп, осигуряване на мрежова, информационна, физическа сигурност, управление на инфраструктурата и непрекъснатост на работата.

29. Зи-Метрикс използва облачни услуги за съхранение на лични данни.

30. Сайтът предлага съвременни мерки за сигурност и се предприемат всички практически стъпки за защита на личните данни:

   • Всички комуникации на Сайта са криптирани и използват HTTPS;

   • Налице е защитен сертификат от оторизиран издател;

   • В съответствие с добрите практики Зи-Метрикс не съхранява данни за дебитни/кредитни карти на клиенти на свои сървъри;

   • Личната информация на сайта е защитена с парола и никой няма достъп, освен при разрешение от страна на клиент;

   • Всички специални категории данни са криптирани или хеширани.

31. Зи-Метрикс обработва лични данни ръчно и чрез автоматични средства и прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране, които позволяват категоризиране на клиентите, определяне кои продукти/услуги са най-подходящи за тях, анализиране на поведението им. За целите на преценяване от страна на Зи-Метрикс на възможностите за ползване на продукти и услуги на Дружеството, лични данни могат да бъдат предмет на автоматизирана обработка, в резултат на която се взема автоматизирано решение. Автоматизираната обработка е и начин за оценка на кредитоспособността. Тя включва извършване на различни проверки, включително в официални регистри, както и бази данни на Дружеството, които, на база предварително зададени критерии, водят до положително или отрицателно решение за ползване на продукт или услуга. При приложено автоматизирано вземане на решение, субектите на данни имат право да изразят гледната си точка по решението, да го оспорят, както и да поискат човешка намеса в процеса на вземане на решение.

32. Зи-Метрикс ограничава достъпа до информация на база „необходимост да се знае” (need-to-know principle) и предприема подходящи мерки, за да гарантира, че членовете на екипа са наясно, че такава информация се използва само в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Зи-Метрикс осъществява редовни прегледи на това, кой има достъп до информацията, за да гарантира, че тя е достъпна само за подходящо обучен персонал и изпълнители.

33. Клиентите също носят отговорност да гарантират, че информацията и данните им са защитени. Минималните изисквания за сигурност предвиждат:

   • опазване в тайна на данните за вход в профила в Сайта/мобилното приложение;

   • излизане от профила, когато не се използва;

   • поддържане на надеждна интернет сигурност (например, повишено внимание при използване на обществени WiFi или споделени интернет връзки); и

   • незабавно уведомяване на Зи-Метрикс при съмнение, че има опит за нерергламентиран достъп в профила.

34. Някои услуги понякога могат да включват функции за чат или форум. Когато използва тези функции, Потребителят не следва да предоставя никакви лични данни, които не желае да бъдат виждани, събрани или използвани от други потребители.

35. Сайтът включва връзки към сайтове и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за субекта на данни. Зи-Метрикс не контролира тези сайтове на трети страни и не носи отговорност за техните политики за поверителност. Когато потребителят напуска сайта на Зи-Метрикс е препоръчително да се запознае с политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещава.

X. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

36. Зи-Метрикс прилага специфични критерии, за да установи колко време да съхранява лични данни, определени на базата на законови и оперативни съображения, като се вземат предвид указанията на Комисията за защита на личните данни. Принципът е, че се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

37. Зи-Метрикс преустановява използването на лични данни след прекратяване на договора и уреждане на правата и задълженията по него или след кандидатстване за сключване на договор, ако такъв не е сключен, но не изтрива същите до изтичане на сроковете за изпълнение на нормативно определени задължения, до отпадане на законния интерес или до оттегляне на съгласието, ако е приложимо. В някои случаи Дружеството може да извърши и псевдонимизация или анонимизация на личните данни.

38. Личните данни, предоставени и обработвани за целите на сключване/изпълнение на договор със Зи-Метрикс се съхраняват за срока на договора и за определен период след погасяване на задълженията. Зи-Метрикс има нормативни задължения и законен интерес да съхранява и обработва лични данни, които идентифицират клиентите, ползваните услуги и направени плащания за целия срок, в който съответното лице има задължения към Зи-Метрикс. Съгласно Закона за счетоводството, определени лични данни се съхраняват от Зи-Метрикс за срок от 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася счетоводната и/или данъчната информация, съдържаща лични данни. В допълнение, като финансова институция Зи-Метрикс има нормативно определени задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника по прилагането му, които задължения включват съхранение и обработка на лични данни, които идентифицират клиента, както и направените плащания.

39. Лични данни, предоставени при кандидатстване за кредит, когато не е сключен договор, се съхраняват в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на отказа на Зи-Метрикс за сключване на договор за кредит, през който период данните са необходими да послужат за целта на кредитна оценка и сравнение при евентуален опит за злоупотреба с лични данни при последващи подавани заявления за кредит от същите лица, както и с цел изпълнение на задължението за доказване от Зи-Метрикс при проверка от Централния кредитен регистър при Българска народна банка, Министерството на вътрешните работи, Националния осигурителен институт и други контролни органи относно основанието за извършените проверки в хода на кредитната оценка и други обстоятелства.

40. Записите от осъществявано от Зи-Метрикс видеонаблюдение се съхраняват в срок до 1 месец от извършването им.

41. Записите от телефонни разговори се съхраняват в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на провеждане на разговора, освен в случаите, когато звукозаписите съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление или за срока и при условията на т.38 по-горе, в случай че проведеният разговор е във връзка със сключен договор за кредит.

42. Личните данни, предоставени на основание съгласие за маркетингови цели, се обработват и съхраняват до получаване на искане от субекта на данни да бъдат изтрити.

43. Личните данни, обработвани на основание „законен интерес”, се съхраняват до отпадане на законния интерес, но не по-късно от 5 години от датата на тяхното получаване, освен ако е предвиден друг срок съгласно приложимото законодателство.

44. В случай на възникнал спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно Зи-Метрикс да запази личните данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

45. Във всички тези случаи необходимостта да се съхраняват лични данни ще бъде преразглеждана редовно и информацията, която вече не се изисква за каквито и да е цели, ще бъде изтрита/унищожена по сигурен начин. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Зи-Метрикс може да изтрие само част от данните. В тези случаи Дружеството продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява последващо идентифициране на субектите на данни.

XI. COOKIES

46. Cookies са малки текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство при посещение на Сайта. Те събират информация за начина на използване на Сайта с цел подобряване ефективността му и позволяват да се запаметяват предпочитанията на посетителите в Сайта, за да не се налага да се въвеждат всеки път при ново посещение или преминаване от една страница към друга.

47. Повече информация относно бисквитките, използвани от Сайта може да се види в Политиката за използването на бисквитки.

XII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

48. Субектите на данни разполагат със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Зи-Метрикс на техни лични данни:

1. Право на информация – право да се изиска информация за съхраняваните от Дружеството лични данни за съответното лице, вкл. за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават и целта на съхранението.

2. Право на достъп – право да се получи потвърждение дали Зи-Метрикс обработва лични данни на съответното лице, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.

3. Право на коригиране – право да се поиска Зи-Метрикс своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни или непълни лични данни на съответното лице.

4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – право да се поиска Зи-Метрикс да заличи (изтрие) лични данни в следните случаи:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

в) субектът на данните възразява срещу обработването съгласно чл. 21, ал. 1 от Регламента и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

е) личните данни са били събрани във връзка с пряко предлагане на услуги на информационното общество на деца.

Част от правото „да бъдеш забравен” е и задължението Зи-Метрикс да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.

Възможно е да са налице причини, които да предотвратят незабавното изтриване на лични данни, като законови задължения за съхранение, неприключили производства, установяване, упражняване или защита на правни претенции и др.

5. Право на ограничаване на обработването – право да се изиска ограничаване обработването на лични данни, когато:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

6. Право на преносимост на данните – право да се получат лични данни, които съответното лице е предоставило на Зи-Метрикс и които се отнасят до това лице, в структуриран, широко използван формат, пригоден за машинно четене, както и да се използват тези данни за друг администратор по преценка на лицето.

7. Право на възражение:

а) да се възрази срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Зи-Метрикс да обработва личните данни отпада;

б) да се възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг.

8. Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране – право да се поиска човешка намеса от страна на Зи-Метрикс при обработване на личните данни, право да се оспори решението на Дружеството и право да се изложи гледна точка.

9. Право на оттегляне на съгласие – право да се оттегли по всяко време даденото от субекта на данни съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Зи-Метрикс на лични данни (когато единственото основание за обработването на данните е съгласие – напр. за директен маркетинг).

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработката на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработката на личните данни от Зи-Метрикс в случаите, в които Дружеството има друго правно основание за съхранението и обработката – законово задължение да съхранява тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, изпълнение на договор или наличие на законен интерес.

10. Право на жалба до надзорен орган –  в случай, че субект на лични данни счита, че Зи-Метрикс нарушава приложимата нормативна уредба относно обработването на лични данни, може да се свърже с Дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има право да подаде жалба до съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; https://www.cpdp.bg/; електронна поща: kzld@cpdp.bg.

XIII. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

49. За да се упражнят гореописаните права, следва субектът на данни да подаде искане/заявление до Зи-Метрикс (чрез попълване на специален формуляр, предоставен след поискване), съдържащо минимум следната информация:

а) име, адрес, ЕГН или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, телефон и други данни за идентификация, като номер на договор, ако има сключен такъв;

б) описание на искането;

в) предпочитана форма за предоставяне на информацията;

г) подпис, дата на подаване на искането и адрес за кореспонденция.

Зи-Метрикс не разглежда анонимни искания/предложения/жалби.

50. Подаването на искането/заявлението е безплатно. Субектът на данни може да избере дали да го изпрати до Зи-Метрикс на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76, ет. 3 лично или чрез упълномощено лице, или по електронен път на следния e-мейл адрес: dpo@cashbox.bg Ако искането/заявлението се подава по електронен път то трябва да бъде подписано с електронен подпис. При подаване на искането ще бъде поискано лицето да се идентифицира – чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация. Зи-Метрикс си запазва правото да изисква допълнителна информация/документи за потвърждение идентификацията на заявителя с оглед гарантиране неразкриването на информация на неоторизирани лица. Ако искането се подава от упълномощено лице, към него се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

51. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания/заявения ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

52. Зи-Метрикс предоставя отговор на искането в рамките на до 30 календарни дни от подаване на искането и на всички изискуеми документи към него. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изготвяне на отговор, срокът може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субектът на данни ще бъде уведомен до 1 месец от получаване на искането. Изключения по отношение на срока и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ субект на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството (по преценка на Зи-Метрикс). В този случай Зи-Метрикс може да наложи разумна такса с оглед извършените административни разходи.

53. Зи-Метрикс изготвя писмен отговор и го съобщи – срещу подпис или изпращайки го по пощата/чрез куриерска фирма с обратна разписка или по електронна поща, като се съобрази с предпочитаната от субекта на данните форма на предоставяне на информацията. Използването на избрания от субекта на данните способ за комуникация се счита за валидно връчване.

54. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще бъде отказан достъп.

55. В случай че Зи-Метрикс не отговори на искането в предвидените срокове или лицето не е удовлетворено от получения отговор и счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, то има възможност да упражни правото си на защита по съдебен ред.

XIV. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

57. Зи-Метрикс си запазва правото да изменя, допълва или премахва части от настоящата Политика по всяко време в отговор на изменение на приложимото законодателство или за да отговори на променящите се бизнес изисквания, като публикува промените на Сайта. По всяко време клиентите са обвързани от съответната актуална версия на Политиката за поверителност. Препоръчително е периодично клиентите да преглеждат настоящата Политика, за да са сигурни, че са запознати с най-новата версия. Като допълнителен способ за уведомяване при съществени промени в Политиката за поверителност, Зи-Метрикс ще изпраща съобщения в регистрирания в системата профил.

Настоящата Политика е приета с Решение на Съвета на директорите на Зи-Метрикс и влиза в сила от 12.08.2020 г., на която дата същата е публикувана на Сайта.

Какво са „бисквитките”?

„Бисквитката“ е малък текстови файл с данни, който се изпраща и съхранява на Вашето устройство (комплютър/лаптоп, мобилен телефон, таблет), когато посещавате опеделени уебсайтове, без този файл да събира каквато и да е информация за документи или файлове на Вашето устройство. „Бисвкитките”, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни, освен данни за IP адрес, данни за използваното устройство, използван браузър, посетени уебсайтове. Бисквитките не са компилирани и не могат да осъществяват програмни функции. Не могат да проверяват или да сканират вашия компютър, нито да ви следят или да търсят лична информация на вашето устройство.

„Бисквитките” са начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя. “Бисквитките” позволяват на уебсайта да запаметява действия и предпочитания на потребителя за определен период от време или дават възможност за други функционалности. Когато даден уеб сайт се зарежда, той създава и изпраща на посетителя си бисквитка. Информацията в тази бисквитка се записва от уеб браузъра в системното му пространство на устройството на посетителя. При всяка следваща заявка към същия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката.

Чрез “бисквитките” уеб сайтовете могат да „различават” и „запомнят” посетителите си, и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

Какво идентифицират “бисквитките”?

Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на “бисквитки”. “Бисквитките” не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или компютъра има отделен набор от “бисквитки” за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, “бисквитките” не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.

Колко време стои бисквитката записана на компютъра Ви?

По принцип дадена бисквитка остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. “Бисквитките” може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.

Какви „бисквитки” изпозваме и с каква цел?

Когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме “бисквитки”, за да гарантираме, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Тези “бисквитки” може да са за Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство, чрез което достъпвате нашия сайт.

Необходими “бисквитки” – винаги активни

Тези “бисквитки” са необходими, за да функционира по предназначение нашия уебсайт и с цел да бъде създадена потребителска сесия за посетителя и зададена потребителска група с достъп до публичните ресурси в сайта (текст, изображения и т.н.). Тези “бисквитки” се ползват само от нас и поради тази причина са т.н. First Party Cookies. Те се съхраняват на терминалното Ви устройство само по време на актуалната сесия на сърфиране. Така например такива “бисквитки” се грижат да Ви покажат такова количество информация, което да отговаря на интернет потреблението Ви. Не на последно място чрез тези “бисквитки” се запаметява Вашето решение относно използването на “бисквитки” на нашата уебстраница. Те включват „бисквитки”, които се използват единствено за осъществяване на предаването на съобщения по интернет и „бисквитки”, които са абсолютно необходими, за да Ви предоставим услугата, която сте заявили. Използването им за целите, описани по-горе се основава на нашите законни интереси, за да гарантираме правилното техническо функциониране, достъп и използване на сайта и да Ви предоставим договорените услуги.

За използването на задължителните (необходимите) “бисквитки” не се изисква Вашето съгласие. Необходимите “бисквитки” не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на действията, направени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например задаване на Вашите предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези “бисквитки”, но някои части от сайта няма да работят.

Тези “бисквитки” не съхраняват никаква лична информация и се изтриват в края на потребителската сесия, т.е. след като нашия сайт бъде затворен на съответното терминално устройство.

Бисквитки за ефективност – активни

Тези „бисквитки” се използват, за да ни предоставят статистическа информация за ефективността на нашия сайт (напр. отчитане на посещенията, източници на трафик). Това ни позволява да ви предложим преживяване с високо качество, като персонализираме предлаганото съдържание и бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни.

Функционални “бисквитки” – активни

Тези “бисквитки” позволяват на уебсайта да предоставя подобрена функционалност и персонализация. Те могат да бъдат зададени от нас или от трети страни, чиито услуги сме добавили към нашите страници. Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите настройки и предпочитания, като големината на шрифта и други ваши прсонални настройки. Например, те ви спестяват време и услия за вкарването на потребителско име всеки път, когато посетите страницата ни. Те се използват на основание на нашия законен интерес да подобряваме оперирането на нашия сайт и целта на тези “бисквитки” е да Ви предостави по-персонализирано преживяване на нашия сайт въз основа на Вашите предишни посещения и избори. Ако не разрешите тези “бисквитки”, някои услуги може да не функционират правилно.

“Бисквитки” за маркетинг и таргетирана реклама – активни

Тези „бисквитки” са настроени да показват таргетирани реклами въз основа на интересите Ви в сайта или да управляват рекламите ни. Тези „бисквитки” събират информация за Вашите дейности на този и други сайтове, за да Ви осигурят реклама с определена насоченост. Тези “бисквитки” могат да бъдат зададени чрез нашия сайт от нашите партньори в областта на рекламата. Те могат да бъдат използвани и споделяни от тези партньори, за да изградят профил на Вашите интереси и да Ви покажат подходящи обяви на други сайтове. Това се основава на уникалната идентификация на Вашия браузър и устройство, което използвате при достъпване на уебсайтове. Те се използвнат на основание на вашето съгласие. Като посещевате сайта ни и ползвате услугите ни Вие се съгласявате с използването на тези „бисквитки” и ние ги използване, докато не ги изтриете от Вашия брааузър. Ако не разрешите тези “бисквитки”, ще получавате по-малко насочена реклама.

Аналитични “бисквитки” – активни

Ние използваме тези “бисквитки”, за да анализираме и идентифицираме поведението на нашите посетители в сайта. Ще проследим IP адреса на устройството, което използвате, за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт следващия път. Когато е възможно, комбинираме данните за онлайн поведението Ви с личните данни, които сте ни предоставили преди. Тези данни ще бъдат използвани за анализ на поведението на нашия уебсайт. Използваме ги на базата на законния ни интерес, за да сме в състояние да подобряваме функционалността на сайта.

“Бисквитки” за споделяне на съдържанието на нашия уебсайт чрез социалните мрежи (“бисквитки” на социалните мрежи) – активни

Тези “бисквитки” дават възможност на влезлите потребители на избрани социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и др.) директно да споделят и харесват определено съдържание от нашия уебсайт. Тези социални мрежи могат също да събират Вашите лични данни за техни собствени цели. Следва да имате предвид, че Зи-Метрикс няма никакво влияние върху начина на използване на личните Ви данни от социалните мрежи. За повече информация относно “бисквитките”, зададени от социалните мрежи и данните, които могат да събират, вижте техните собствени правила за поверителност и “бисквитки”.

Некласифицирани – активни

Некласифицираните “бисквитки” са такива, които се намират в процес на класификация заедно с техните доставчици.

Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани “бисквитки” на Вашия компютър?

Използвайки нашия уеб сайт, Вие се съгласявате да използвате тези “бисквитки”, които браузърът Ви приема въз основа на настройките на Вашия браузър. Повето браузъри са настоени по подразбиране да приемат всички “бисквитки”.

Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете да настроите браузъра си да Ви известява преди приемането на “бисквитки”, да приемате или отхвърляте само определени “бисквитки” или да отхвърляте всички “бисквитки”. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър.

Следва да имате предвид, че блокирането на някои типове “бисквитки” обаче може да повлияе върху достъпа Ви до сайта и услугите, които можем да предложим и да загубите някои функционални възможности. Вашият избор на “бисквитки”, направен на този сайт, ще бъде запомнен при всяко посещение на нашия сайт.

Имайте предвид, че всякакви промени, които правите в тези настройки, важат само за конкретната програма на браузъра, в която сте ги направили. Ако използвате различни браузъри или различни терминални устройства, трябва да промените настройките за всеки браузър и за всяко устройство. Освен това можете по всяко време да изтриете “бисквитките” от носителя си за съхранение. Моля, обърнете се към помощната функция на браузъра за информация как да промените настройките на “бисквитките” и да изтриете “бисквитките”. За повече информация относно “бисквитките”, включително как да видите какви “бисквитки” са били настроени и как да ги управлявате, блокирате и изтривате, вижте http://www.allaboutco  o  kies.org/manage-cookies/ или www.aboutcookies.org.

Съдържанието на този Сайт е внимателно изготвено и прегледано. Въпреки това, „Зи-Метрикс“ АД не гарантира точността, пълнотата, качеството и актуалността на предоставената информация. „Зи-Метрикс“ АД не носи отговорност за последиците, в т.ч. за евентуални имуществени или неимуществени вреди, причинени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този Сайт.

Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в Сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията по ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право „Зи-Метрикс“ АД.

„Зи-Метрикс“ АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този Сайт. „Зи-Метрикс“ АД изрично си запазва правото да променя, изменя или изтрива части от Сайта или да прекрати публикуването, както и да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време без предварително уведомление.

Външни връзки

Когато „Зи-Метрикс“ АД предоставя преки или непреки препратки към външни уебсайтове, то „Зи-Метрикс“ АД носи отговорност, само ако има точна информация за съдържанието и ако е технически възможно и разумно да предотврати използването му в случай, че съдържа незаконно съдържание.

„Зи-Метрикс“ АД изрично заявява, че свързаните уебсайтове нямат незаконно съдържание, когато са създадени връзки. „Зи-Метрикс“ АД няма никакво влияние върху текущия или бъдещия дизайн на свързаните сайтове и се дистанцира изрично от всякакви промени в съдържанието, направени след създаването на връзки към тези сайтове.

„Зи-Метрикс“ АД не носи отговорност за съдържанието, наличието, коректността или точността на информацията в свързаните сайтове и за посочените в тях връзки и реклами или за качеството на предлаганите в тях продукти и/или услуги.

Ако части или отделни формулировки в този текст относно ограничаване на отговорността не съответстват изцяло на приложимото право, това не засяга съдържанието или валидността на останалите части от документа.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на „Зи-Метрикс“ АД с всички запазени права и законни последици.

Всеки потребител на Сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (наричан накратко „ЗАПСП”). Забранено е възпроизвеждането (цялостно или частично), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването за каквато и да е публична или търговска цел на този сайт или неговата функционалност без предварително изрично писмено разрешение на „Зи-Метрикс “ АД. Всяко такова разрешение следва да посочва ясно ограниченията за използване.

Забранено е използването на автоматизирани системи или софтуер за извличане на данни от този Сайт за търговски цели (‘screen scraping’).