Всеки въпрос има отговор

Имаш въпрос? Нямаш проблеми.

НИЕ ИМАМЕ ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ТВОИТЕ НУЖДИ

Въпроси и отговори

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ (ЗПК)

Кои сме ние

Собственик на Сайта (CashBox.bg) и/или Мобилното приложение (CashBoxApp) е „ЗИ-МЕТРИКС” АД, с ЕИК: 200888528, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 76, ет. 3, вписано в регистъра на финансовите институции към Българска народна банка под № BGR00172.

В Сайта и/или Мобилното приложение „ЗИ-МЕТРИКС” АД може да бъде назовавано и с наименованията Кредитор или Cashbox.

Основната дейност на Cashbox е предоставяне на заеми (Парични заеми) на трети лица (физически и юридически) по смисъла на чл. 240 от Закона за задълженията и договорите, респ. Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП).

Подписване на договор за кредит

Договорът за кредит е конкретен договор за предоставяне на Паричен заем, сключен между Кредитора и Кредитополучателя, който индивидуализира условията във връзка с предоставянето и погасяването на Кредита. Неразделна част от Договора за Кредит са разпоредбите на Общите условия и одобреното от Кредитора Заявление за кредит.

След като се запознае с Договора за кредит и другите документи по сделката, в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на съобщението за одобрение Клиентът следва да подпише документите по един от следните да начини:

 • С обикновен Електронен подпис, като в поле на Екран „Подпиши договора” следва да натисне съответния Бутон.
 • Ако Клиентът предпочита да подпише документите с личен квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от посочен от Кредитора Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (ДКУУ), той подписва документите с получения от този доставчик личен КЕП, следвайки насоките в съответния Екран. В случай че Клиентът няма такъв КЕП, той може да го заяви и получи от ДКУУ за сметка на Кредитора, следвайки насоките в съответния Екран.

Ако подписването на документите по сделката бъде извършено от Клиента след изтичане на указания срок, Кредиторът има право да се откаже от сключването на Договора за кредит, като уведоми за това Потребителя чрез електронно съобщение на посочения електронен адрес (e-mail) и/или чрез Електронно изявление, което се визуализира в Профила на Клиента, или по телефона.

Кредитополучателят има право да се откаже от Договора за кредит, като това право може да се упражни по следните начини:

 • в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на Договора за кредит, без да е нужно да обосновава отказа си пред Кредитора; в тази хипотеза Кредитополучателят няма право на отказ при сключен Договор за кредит с Главница, по-малка от 400 (четиристотин) лева.
 • по друг предвиден в Договора за кредит, респ. Общите условия и/или закона начин (напр. при едностранно изменение от страна на CashBox на Общите условия по конкретен Договор за кредит).

Отказът на Кредитополучателя се подава писмено чрез изпращане на известие за отказ до Кредитора на хартиен носител до пощенския адрес на адреса на управление на Кредитора или посредством Електронно изявление, изпратено от посочения от него адрес на E-mail. В известието за отказ Кредитополучателят следва да посочи следното:

 • наименование и адрес на управление на Кредитора;
 • трите имена и ЕГН на Кредитополучателя;
 • съобщение за отказ от Договора за кредит;
 • място и час на изготвяне на съобщението.

Договорът за кредит се прекратява, ако правото на отказ е упражнено надлежно, а плащането по дължимите съгласно закона и Договора за кредит суми е извършено от Кредитополучателя в пълен размер и в срок от 30 (тридесет) дни от датата на изпращане на известието за отказ до Кредитора.

В случай на надлежен отказ Кредитополучателят не дължи обезщетения или неустойки на Кредитора, освен обезщетение за невъзстановимите суми, заплатени от Кредитора в полза на органи или институции с публични функции (напр. проверки в Централния кредитен регистър при БНБ и др.).

Получаване на заема

След сключването на Договора за кредит, Кредиторът превежда сумата на Паричния заем по платежната (напр. банкова) сметка или по друг възможен начин (напр. плащане в брой от платежна институция), избран от Кредитополучателя в Заявлението за кредит.

Задължението за връщане на Кредита започва да тече от датата на усвояване на сумата на Паричния заем, като усвояването чрез изплащане в брой трябва да бъде извършено в срок до 24 (двадесет и четири) часа от сключването на Договора за кредит, като този срок спира да тече през дните, обявени за официални празници на Република България и за седмични почивки по смисъла на Кодекса на труда (КТ). В случай че в тази хипотеза Кредитополучателят не усвои Паричния заем в указания срок, Кредиторът може да се откаже от Договора за кредит, като изпрати съобщение на Кредитополучателя, което се визуализира в Потребителския профил на последния.

При получаване (усвояване) на сумата от Кредитополучателя в брой от офис на Платежна институция, Кредитополучателят се задължава да се идентифицира с лична карта, както и да подпише съответния разходооправдателен документ за получаването на сумата и декларация, че сам е регистрирал своя Профил и че само той има достъп до него.

В случай че Кредитът бъде усвоен на дата, различна от датата на сключването на Договора за кредит, Кредиторът изпраща на Кредитополучателя на посочения от него адрес на E-mail и в неговия Профил:

 • по Кредит с Погасителен план – актуализиран Погасителен план, в който са променят падежите съобразно датата на усвояване на Главницата и представлява неразделна част от Договора за кредит.
 • по Кредит с Револвираща лихва – актуализиран в съответствие с датата на усвояване на Главницата Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска.

Лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Cashbox събира и обработва лични данни за целите, предвидени в Политиката за поверителност, включително за предоставяне на продукти и/или услуги, за оценка на кредитоспособност и анализ на кредитния риск, за сключване и изпълнение на договори, за управление на взаимоотношенията с клиентите и за упражняване на законови права и задължения във връзка с предоставяни продукти и/или услуги и др.

Cashbox има право да обработва и съхранява лични данни дори при оттеглено съгласие на субекта на данните, когато:

 • обработването е необходимо за изпълнението на договор (напр. Договор за кредит), по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора Cashbox.

Cashbox поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазване на сигурността и неприкосновеността на личните данни и за защита от случайно или незаконно унищожаване, загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

За да подадете сигнал по ЗЗЛПСПОИН натиснете тук

Потребителят може да оттегли своето съгласие относно директния маркетинг по всяко време чрез съобщение до Кредитора, направено като Електронно изявление по смисъла на Общите условия за предоставяне на кредити на потребители от разстояние. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработването на лични данни преди неговото оттегляне.

За повече информация, свързана с обработването на лични данни може да се обръщате към Длъжностното лице по защита на данните на Cashbox на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер №76, ет.3; електронен адрес: dpo@cashbox.bg

Създаване на потребителски профил

Потребител е физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от Cashbox, респ. сключва сделки посредством Сайта или Мобилното приложение, както и всяко физическо лице, което е въвело електронен адрес или е достигнало до Сайта или Мобилното приложение, респ. до страница на Сайта или на Мобилното приложение, включително и чрез пренасочване от друг уебсайт и/или друго мобилно приложение. Ако друго не следва от отношението му с Кредитора, Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Потребител може да бъде само:

 • дееспособно физическо лице – български гражданин, което има намерение да кандидатства за получаване на Заем (наричано накратко „Клиент”), и което след сключването на Договор за кредит придобива статут и на Кредитополучател;
 • дееспособно физическо лице – български гражданин, което по искане на Клиент желае да учреди поръчителство по Договор за кредит (наричано накратко „Личен поръчител”).

Потребителят прави искане за създаване на свой Профил като попълва електронна форма за регистрация в Екран или Екрани с наименование „Регистрация” и вписва в съответните полета следните данни: име и фамилия, единен граждански номер (наричан накратко „ЕГН”), номер на лична карта, актуален личен мобилен телефонен номер, актуален личен адрес на E-mail и Потребителска парола.

След попълване на посочените данни Потребителят следва да даде съгласия във връзка с изпълнението на императивни изисквания на релевантното законодателство. В случай че желае да получава от Кредитора рекламни съобщения и предложения за ползване на Кредитни продукти, Потребителят може да декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на маркетинга. Приемането и даването на съгласие се извършва с поставянето на отметка в съответното поле на Екрана или с избор на всички полета, което има силата на Електронен подпис.

С натискането на Бутона за регистрация Потребителят получава на посочения от него мобилен номер уникален персонален код под формата на кратко текстово съобщение (наричано накратко „SMS”), след което Потребителят следва да активира Профила като въведе персоналния код в достъпния за целта Екран и натисне Бутон за автентикация.

В случай че след първоначалната регистрация се налага промяна на декларираните при регистрацията данни, Потребителят може да ги редактира само от своя Профил посредством попълването в специални Екрани, като ЕГН не може да бъде променян. При редакция на адрес на E-mail, респ. на мобилен телефонен номер, е необходимо повторното му вписване в съответния Екран, като съобщението за потвърждение на промяната ще бъде изпращано на Потребителя на новия адрес на E-mail, респ. на новия мобилен телефон номер.

С натискането на Бутона за промяна Потребителят получава на посочения от него мобилен номер уникален персонален код под формата на кратко текстово съобщение (наричано накратко „SMS”), след което Потребителят следва да активира промяната на Профила като въведе персоналния код в достъпния за целта Екран и натисне Бутон за автентикация.

Чрез своя профил Потребителят може да:

 • проследява състоянието на своите Кредити;
 • проверява архива на кредитната си история при CashBox;
 • намира информация за всички действащи промоции, игри и бонуси;
 • заявява желание за изменение на Договора за кредит;
 • преглежда Погасителния си план;
 • при техническа възможност, да води кореспонденция с CashBox.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Изплащане на кредита

Издължаването на Кредита следва да бъде извършвано в български лева по посочената в Договора за кредит платежна (напр. банкова) сметка на Кредитора. Ако датата на погасяване на изискуемо задължение се пада в неработен ден, плащането по Договора за кредит е дължимо в първия следващ работен ден.

При извършването на плащания по Договора за кредит, Кредитополучателят следва да посочи в платежното нареждане трите си имена, номера на Договора за кредит и основанието за плащане (погасяване/удължаване/частично погасяване).

При надлежно получаване на плащане Кредитополучателят получава известие на посочения от него адрес на E-mail и/или в Профила си. Ако Кредитополучателят, за който се отнася преводът, не може да бъде идентифициран по описанието на плащането, такова съобщение няма да бъде изпратено, а Кредитополучателят има право да се свърже с Кредитора, за да се изясни ситуацията.

Издължаването на Кредита следва да бъде извършвано в български лева по посочената в Договора за кредит платежна (напр. банкова) сметка на Кредитора. Ако датата на погасяване на изискуемо задължение се пада в неработен ден плащането по Договора за кредит е дължимо в първия следващ работен ден.

При извършването на плащания по Договора за кредит, Кредитополучателят следва да посочи в платежното нареждане трите си имена, номера на Договора за кредит и основанието за плащане (погасяване/удължаване/частично погасяване).

При надлежно получаване на плащане Кредитополучателят получава известие на посочения от него адрес на E-mail и/или в Профила си. Ако Кредитополучателят, за който се отнася преводът не може да бъде идентифициран по описанието на плащането, такова съобщение няма да бъде изпратено, а Кредитополучателят има право да се свърже с Кредитора, за да се изясни ситуацията.

В случай че Кредитополучателят изплаща редовно, същият може да получи намаляване на лихвата за следващ кредит или опрощаване на дължимата лихва по последните 2 (две вноски) от текущия кредит. Освен посочените бонуси за редовни клиенти, те автоматично се включват в годишните томболи за редовни клиенти.

ДА, може, но с част от новия кредит ще бъде погасен старият.

При затруднения за издължаване на Кредита, респ. вноски по Кредита, Кредитополучателят следва да се свърже с Cashbox, чийто представител (служител) да получи по-конкретна информация за ситуацията и да се опита да даде най-добър съвет за решаването й.

Мерки срещу изпиране на пари

Изпиране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е:

 • преобразуването или прехвърлянето на имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;
 • укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на или собствеността върху имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;
 • придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;
 • участието в което и да е от действията по предходните точки, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняването или даването на съвети при извършването на такова действие или неговото прикриване.

Проверката на Клиентите включва:

 • идентифициране и проверка на идентификацията на Клиентите;
 • идентифициране на действителния собственик и проверка на неговата идентификация;
 • събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения;
 • изясняване на произхода на средствата;
 • текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите.

Cashbox има законово задължение да провери дали негови потенциални клиенти, съществуващи Клиенти и действителни собственици на Клиент – юридическо лице или друго правно образувание имат качеството „видна политическа личност” и дали са лица, които са свързани с такива видни политически личности.

Видни политически личности са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 • членове на парламенти или на други законодателни органи;
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 • членове на сметна палата;
 • членове на управителни органи на централни банки;
 • посланици и управляващи дипломатически мисии;
 • висши офицери от въоръжените сили;
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 • кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 • членове на управителните органи на политически партии;
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Ако Кредитополучател или поръчител попада в някоя от тези категории лица Cashbox предприема допълнителни мерки срещу изпирането на пари преди да встъпи в делови взаимоотношения с тези лица.

Cashbox има законово задължение да докладва на компетентните органи при съмнение или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

Кандидатстване за кредит

Необезпечени кредити за физически лица – за хора както с доказани, така и с недоказани доходи, които са в трудоспособна възраст или са пенсионери. За удовлетворяване на клиентската нужда от удобно и бързо финансиране на клиентите си Cashbox предлага три основни потребителски насоки за кандидатстване: такива могат да бъдат използвани от кредитополучателите за покриване на потребителски разходи, за финансиране в лично качество на собствен бизнес или за извършване на дейност като самонаето лице. Обичайно такива кредити са за период под година, необезпечени или гарантирани от съдлъжник в зависимост от скоринг резултата на кредитополучателя.

  • Кредити за физически лица, обезпечени с ипотека – това са кредити за развитие на собствен бизнес и/ или за инвестиции. Очаква се тези кредити да са със среден срок от около 4 години и с добро обезпечително покритие, което в ликвидационната му стойност следва да препокрива дължимото. За обезпечение ще се приемат ликвидни недвижими имоти (такива, разположени на добри локации в основните регионални градове) и други активи (в допълнение към ипотеката, ако осигуреното чрез нея покритие се окаже недостатъчно). Очакваният размер на този тип кредити е около 100 000 лв.

  • Кредити за малки и средни предприятия (МСП)– отпускани както на дружества с оперативна история, така и на компании с по-кратка история. Целта на такива кредити може да бъде набиране на оборотно финансиране за извършване на дейността, инвестиции в бизнес проекти или за развитие на съществуващ такъв, реализиране на нови проекти и др. Такива кредити могат да бъдат с матуритет до 7 години, като очакваният среден размер на кредита е около 100 000 лв. Този тип кредити също следва да са обезпечени с ипотека, залог върху друг вид ликвидни материални активи, (в допълнение) наличието на съдлъжник и / или друг вид обезпечения, гаранции или др., регламентирани в условия на подпомагащи програми за малки и средни предприятия, с които ЗИ-МЕТРИКС има сключен договор.

 

  • Cashbox Първа помощ – Това е потребителски кредит, предназначен за хора както с доказани, така и с недоказани доходи. Кредитът се предлага за суми от 100 до 2 500 лв. Усвоява се по банков път (или чрез Revolut) или в брой. Погасяването се извършва на равни седмични, двуседмични или месечни вноски по банков път или на каса. Възможните начини на усвояване и погасяване са указания в Сайта и/или Мобилното приложение на Cashbox, а както ще можете да се убедите сами, кандидатстването става изцяло онлайн. Вие ще знаете дали можем да Ви предоставим искания от Вас кредит или нашето индивидуално предложение. Получаваш отговор на искането до  25 минути след кандидатстване.

  • CashBox Сега – Това е потребителски кредит, предназначен за хора, изпитващи необходимост от финансиране до заплата. Кредитът се предлага за суми от 100 до 500 лв. Усвоява се по банков път или в брой. Погасяването се извършва еднократно в рамките на само една месечна вноска по банков път или на каса. Възможните начини на усвояване и погасяване са указани в Сайта и/или Мобилното приложение на Cashbox, а както ще можете да се убедите сами, кандидатстването става изцяло онлайн. Вие ще знаете дали можем да Ви предоставим искания от вас кредит или нашето индивидуално предложение за по-малко от 2 минути след кандидатстване. Потребителски кредит, предназначен за хора както с доказан, така и с недоказан доход. Кредитът предлага суми от 100 до 2 500 лв. Усвоява се по банков път (или чрез Revolut) или в брой (Изипей), а погасяването се извършва на равни седмични, двуседмични или месечни вноски по банков път (Revolut) или на касите на Изипей. Кандидатстването става изцяло онлайн. Получаваш отговор на искането до 5 минути след кандидатстване.

 

  • CashBox Пенсионер – Това е потребителски кредит, предназначен за хора, получаващи пенсия. Продуктът е специално разработен за хората от тази група, като можем да Ви предложим кредити за суми от 100 до 1500 лв. Усвоява се по банков път или в брой. Погасяването се извършва на равни двуседмични или месечни вноски по банков път или на каса. Възможните начини на усвояване и погасяване са указани в Сайта и/или Мобилното приложение на Cashbox, а както ще можете да се убедите сами, кандидатстването става изцяло онлайн. Вие ще знаете дали можем да Ви предоставим искания от вас кредит или нашето индивидуално предложение за по-малко от 2 минути след кандидатстване. Потребителски кредит, предназначен за хора получаващи пенсия. Кредитът предлага суми от 100 до 1 500 лв, усвоява се по банков път или в брой, а погасяването се извършва на равни месечни или двуседмични вноски на касите на Изипей. Кандидатстването става изцяло онлайн. Получаваш отговор на искането до 5 минути след кандидатстване.

След избиране от Кредитния калкулатор на желаните Кредитен продукт, сума на Паричен заем  и предпочитан брой на вноските по Кредита или размер на вноска по Кредита, Клиентът следва да влезе в Профила си, освен ако вече не го е направил.

Преди да пристъпи към попълване на искането за Паричена заем (наричано „Заявление за кредит”), Клиентът следва да потвърди личните си данни, които са получени от него и/или от трето лице при регистрацията на Профила. Потвърждаването се извършва в отделен Екран чрез натискане на Бутон. В случай че има изменения в данните, Клиентът е длъжен преди потвърждаването да внесе съответните промени.

Клиентът попълва Заявление за кредит, което съдържа Екрани със задължителни и незадължителни за попълване полета, както и лични данни, за обработването на които вече е предоставил изрично съгласие при регистрацията на своя Профил.

Чрез отбелязване в съответните предварително зададени полета Клиентът има право да поиска от Кредитора предоставянето на Допълнителна услуга, и/или да посочи на коя дата от месеца може да плаща.

Клиентът посочва начин, по който предпочита да получи  Паричния заем, като възможностите са или чрез превод по по неова платежна (напр. банкова) сметка или по друг предлаган от Кредитора начин (напр. чрез получаване в брой от платежна институция).

В случай че Клиентът е посочил, че желае Паричният заем да бъде получена от него чрез превод по сметка, следва да посочи коректно нейния номер.

Ако Клиентът предпочита да подпише Договора за кредит с Електронен подпис, той следва да предостави копие на личната си карта, в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (наричан накратко „ЗМИП”), което да  прикачи като файл в съответното поле на Заявлението за Кредит, като в случай, че от издаването на картата са изминали повече от три години, Клиентът следва да прикачи и файл със своя актуална снимка. Прикачването на файлове става в съответствие с ограничения (размер на файла и т.н.), зададени като технически параметри в Сайта и/или Мобилното приложение.

В края на Заявлението за кредит Клиентът натиска Бутон за изпращане, с което потвърждава верността и точността на данните и желанието си за кандидатстване за Кредит. По всяко време, преди натискане на Бутона за изпращане, Клиентът може да коригира информацията, попълнена в Заявлението за кредит.

СЕФ1 е Стандартен европейски формуляр по Приложение № 2 на Закона за потребителския кредит (ЗПК), съдържащ преддоговорна информация, която се предоставя на Клииента преди сключването на Договора за кредит.

СЕФ2 е Стандартен европейски формуляр по Приложение № 3 на ЗПК, съдържащ преддоговорна информация, която се предоставя на Клиента преди сключването на Договор за кредит по чл. 5, ал. 14 от ЗПК, произтичащ от първоначален Договор за кредит, по който вече е налице неизпълнение, ако с него се постига уреждане на отношенията между Страните без съдебна намеса и предложените на Кредитополучателя условия не са по-неблагоприятни от тези по първоначалния Договор за кредит.

Предоставянето на Обезпечение не е задължително условие на CashBox за сключването на Договора за кредит. Задължение във връзка с учредяването на Обезпечение се поражда за Клиента само в случай, че същият е поискал по собствена воля в Заявлението за кредит учредяване на Обезпечение и CashBox е извършило оценка въз основа на това заявление.

Обезпечението е осигурено от Клиента или трето лице, като може да бъде:

 • Поръчителство:
 • учредено от посочени от Клиента двама Лични поръчители, всеки от които да отговаря на следните изисквания: (1) да работи по безсрочен трудов договор от не по-малък период от дванадесет месеца назад, като нетния размер на осигурителния му доход да е в размер над хиляда и четиристотин лева; (2) да няма неплатени осигуровки за последните две години; (3) да не е Кредитополучател и/или поръчител по друг договор за кредит и/или друга финансова услуга; (4) да няма задължения към кредитни и/или финансови институции или ако има – кредитната му история в Централния кредитен регистър към БНБ (наричан накратко „ЦКР”) за период от една година назад да е със статус “Период на просрочие от 0 до 30 дни“ или друг равнозначен запис в ЦКР;
 • учредено от търговско дружество (наричано накратко „Гарант”), различно от Кредитора, което срещу възнаграждение предоставя на Кредитополучателя Допълнителна услуга като учредява поръчителство, за което Кредиторът е дал предварително своето одобрение.
 • Гаранция от българска търговска банка със срок на валидност от 30 дни след крайния срок за плащане на всички задължения по Договора за кредит. Банковата гаранция се представя надлежно на Кредитора в срок до 3 (три) дни от сключването на Договора за кредит, като Електронен документ посредством неговото прикачване (upload) в Профила на Клиента по указания в достъпния за тази цел Екран, като документът се подписва като верен с оригинала от Клиента посредством личен квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (ДКУУ), посочен от Кредитора. В случай че Клиентът няма такъв КЕП, той трябва да го заяви и получи от ДКУУ, следвайки насоките в съответния Екран. Клиент, който е идентифициран от Кредитора посредством получаване на лични данни от ДКУУ, подписва документите с получения от този доставчик личен КЕП, следвайки насоките в съответния Екран. Банковата гаранция ще се счита за надлежно предоставена от момента, в който след проверка Кредиторът е получил потвърждение за истинността й от съответната банка или е получил оригинала на гаранцията.

Допълнителна услуга е услуга, която CashBox или трето лице предоставят по изрично и индивидуално искане на Потребител във връзка със сключването, изпълнението или прекратяването на Договор за кредит срещу възнаграждение, което се заплаща от Потребителя еднократно или разсрочено, и е незадължително условие за сключването на Договор за кредит. Видът на Допълнителната услуга, както и размерът и начинът за плащане на възнаграждението за получаването й се индивидуализират в проекта на Договора за кредит, респ. Договора за поръчителство с Гарант (ако такъв се сключва).

Да, но в този случай Потребителят кандидатства за получаване на Заем в качеството си на микро, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Заявление за кредит може да се съставя и изпраща по всяко време (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата).

Освен ако друго следва от естеството на отношенията, свързани с искането на Паричен заем, одобряването на Кредита може да се извърши в срок до 10 (десет) минути от получаването на Заявлението за кредит.

Не, изпращането на Заявление за кредит е напълно безплатно.

Да, като кореспонденцията няма обвързващо действие за такова лице, освен ако то е Страна по правоотношение, свързано с Кредита.

След извършване на оценка на кредитоспособността на Клиента, CashBox може да предложи  индивидуално предложение (индивидуална оферта) за сключване на Договор за кредит при променени условия. Офертата се предоставя чрез визуализация на Електронно изявление като съобщение в Профила на Клиента.

Въз основа на изпратеното Заявление за кредит и след извършване на оценка на кредитоспособността на Клиента, Кредиторът се произнася като одобрява или отказва сключването на Договор за кредит, респ. прави на Клиента индивидуално предложение.

Освен ако кандидатстването е за Кредитен продукт, за който се предвижда възможност за предоставяне на Допълнителна услуга „Експресна обработка”, в срок до 10 (десет) минути от получаването на Заявлението за кредит Кредиторът може да даде отговор на Клиента дали Заявлението за кредит е одобрено, като му изпрати съобщение, което се извършва чрез визуализация в неговия Потребителски профил и чрез изпращане на посочения от Клиента адрес на E-mail.

Изменение на договора за кредит

Кредитополучателят има право да извърши пълно или частично предсрочно погасяване на Кредита. Кредитополучателят уведомява Кредитора, като изпраща писмено съобщение чрез попълване на специален Екран в неговия Профил, поне 5 (пет) пет дни преди желаната датата за погасяване, като в съобщението Кредитополучателят трябва да посочи дали желае намаляване на Погасителните вноски или на срока на Договора за кредит. След получаване на такова писмено известие, Кредиторът своевременно подготвя и изпраща до Кредитополучателя информация за преизчислената актуализирана сума по Договора за кредит и проект на Анекс за предоговаряне на Погасителните вноски под формата на Електронни изявления, които се визуализират в Профила на Кредитополучателя.

Относно частичното погасяване на Кредита съответно приложение намират разпоредбите относно Предоговарянето на падежите, като в този случай:

 • Кредиторът няма право да откаже частично плащане от страна на Кредитополучателя;
 • Ако друго не е уговорено между Страните, Кредитополучателят трябва да извърши частичното плащане в срок до 24 (двадесет и четири) часа от сключването на Анекса, с който се предоговарят Погасителните вноски.
 • Анексът по предходната точка влиза в сила от момента, в който Кредитополучателят извърши надлежно частичното погасяване, ако то е направено не по-късно от изтичането на указания срок.
 • При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай Кредиторът има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора за кредит е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за кредит е по-малък от една година, Кредиторът има право на обезщетение в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че Кредиторът претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК. Обезщетението на Кредитора не може да надвишава размера на Лихвата, която Кредитополучателят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на Кредита и договорената дата за прекратяване на Договора за кредит.
 • Когато търсеното обезщетение от Кредитора надвишава действително претърпяната загуба, Кредитополучателят може да претендира за съответно намаляване. В този случай загубата се определя като разлика между първоначално договорената Лихва и лихвения процент, при който Кредиторът може да предложи на пазара отново като кредит предсрочно погасената сума, като се отчита въздействието на предсрочното погасяване върху административните разходи по Кредита.
 • При предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи пълния размер на таксите за всички услуги, които са били предоставени в пълен размер, както и частичния размер на разходите за тези услуги, които се доставят за целия период на Договора за кредит – пропорционално на изпълнената част от услугата. Възнаграждението на Гаранта (ако такъв има по Договора за кредит) е разход, който се дължи към момента на влизането в сила на Договора за поръчителство с Гарант, въпреки, че по договорка между страните същото може да се заплати и разсрочено.

Кредитополучателят може да поиска сключване на Анекс за изменение на Договора за кредит, включително за промяна на част или всички падежи на Погасителните вноски, респ. на вноските за разсрочено плащане по Договор за поръчителство с Гарант (ако такъв е сключен).

Искането се прави от Кредитополучателя чрез написване на заявление в свободен текст и се изпраща на адреса на E-mail на Кредитора. При техническа възможност искането може да се направи в специален Екран или Екрани на неговия Профил, като в края на Екрана Кредитополучателят натиска Бутон за изпращане, с което потвърждава верността и точността на данните и желанието си за предоговаряне за Кредит. По всяко време, преди натискане на Бутона за изпращане, Кредитополучателят може да коригира информацията, попълнена във формата на Екрана.

Относно процедурата по сключването на Анекс след одобрение от страна на Кредитора, съответно приложение намират разпоредбите относно сключването на нов Договор за кредит, като в този случай:

 • Електронните изявление от страна на Кредитополучателя се извършват в специални Екрани;
 • Кредиторът уведомява предварително Кредитополучателя за дължимите разноските в тази връзка;
 • Кредитополучателят трябва да влезе в своя Профил от Мобилното приложение и да подпише документите по предоговарянето посредством личен квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (ДКУУ)), посочен от Кредитора. В случай че Кредитополучателят няма такъв КЕП, той го заявява и получава от ДКУУ, следвайки насоките в съответния Екран на Профила му.

Винаги може да позвъниш или да ни пишеш!